ภาพกิจกรรม
  • 14 ก.ย. 2565
 1,298

สอ.กรมการปกครอง จำกัด เยี่ยมชมงาน วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการและที่ปรึกษา จำนวน 6 ท่าน ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในเรื่อง การบริหารการเงินและการลงทุน และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมี นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก รวมถึง นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ และ นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน ร่วมให้การต้อนรับ


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน

UploadImage

UploadImage

ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยาย เรื่อง การบริหารการเงินและการลงทุน และการบริหารทรัพยากรบุคคล

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage