ภาพกิจกรรม
  • 09 ก.ย. 2565
 2,030

พิธีเปิดโครงการฝึกอมรมสมาชิก Forest CO-OP E-Learning


ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีการเปิดโครงการอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ CO-OP E-Learning ซึ่งเป็นครั้งแรกของสหกรณ์ ที่เปิดการอบรมสมาชิกในรูปแบบออนไลน์ ถือเป็นการพัฒนาเพื่อให้สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าถึง การเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

โดยมี คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ คุณวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ คุณอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการ คุณสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก คุณสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ คุณจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ กรรมการ คุณประสงค์โชติ ไพรวัลย์ กรรมการ คุณสุภาพ คำแฝง กรรมการ คุณมาลี ศรีรัตนธรรม กรรมการ คุณธนโรจน์ โพธิสาโร ที่ปรึกษา และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมงานพิธีเปิด โครงการ CO-OP E-Learning ในครั้งนี้


UploadImage

 คุณสุเทพ บัวจันทร์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
 

UploadImage

คุณวิชิต สนธิวนิช ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวเปิดตัว โครงการ Forest CO-OP E-Learning


UploadImage

บรรยากาศภายในงาน


ที่ผ่านมาสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการศึกษาอบรม และให้ความรู้แก่สมาชิกมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงบทบาท หน้าที่ของสมาชิก และยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการองค์กร อีกทั้งยังนำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยสหกรณ์ได้มีจัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบอย่างต่อเนื่องมาทุก ๆ ปี แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โครงการฝึกอบรมสมาชิกตามพื้นที่ต่าง ๆ ต้องหยุดลงเป็นการชั่วคราว อีกทั้งสหกรณ์ได้มีแนวคิดที่จะริเริ่มการฝึกอบรมสมาชิกในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและตามแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ และอย่างที่ทราบกันว่า สหกรณ์มีสมาชิกที่อยู่ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ

จึงทำให้เกิดโครงการ CO-OP E-Learning ขึ้นมาเพื่อนำสหกรณ์ไปสู่เป้าหมายในเรื่องการให้การศึกษาแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง โดยสหกรณ์ได้เปิดอบรมสมาชิกออนไลน์ หลักสูตรแรก ในหัวข้อ “สหกรณ์คืออะไร อุดมการณ์สหกรณ์ หลักการสหกรณ์ และวิธีการของสหกรณ์” และจะมีหลักสูตรอื่น ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่สมาชิกที่เข้ามารับการอบรมกับสหกรณ์อย่างแน่นอน