กิจกรรมสมาชิก
 • 01 ก.ย. 2565
 3,857

เปิดรับสมัคร เสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก 65

Highlight

    • ผู้แทนสมาชิกเป็นผู้เสนอโครงการเท่านั้น เสนอ 1 โครงการต่อ 1 กลุ่มสมาชิก

    • สมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 200 คน โดยมีอัตราส่วนสมาชิกและสมาชิกสมทบ 1 ต่อ 1

    • ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ให้เสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

    • เสนอโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 1กันยายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

    • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการ (คลิ๊ก)

 UploadImage


เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ได้ร่วมกันเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ รวมถึงการรับรู้สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับกับสหกรณ์


อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้พบปะร่วมกัน อันเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก ที่จะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองได้ 


UploadImage
 

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อ

 • ผู้เสนอโครงการต้องเป็นผู้แทนสมาชิก
 • ผู้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ
 • กรณีมีสมาชิกสมทบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัดส่วนสมาชิกต่อสมาชิกสมทบ ไม่เกินอัตราส่วน 1 ต่อ 1


UploadImage


รูปแบบการจัดกิจกรรม

 • ต้องเป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ สิทธิประโยชน์ ข้อบังคับและ ระเบียบสหกรณ์
 • การจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

*** (ต้องจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด)

UploadImage


UploadImage


วิธีการเสนอโครงการ

1.ดาวน์โหลดใบเสนอโครงการ (คลิ๊ก)

2. กรอกรายละเอียดใบเสนอโครงการให้ครบถ้วน

3. เตรียมเอกสารแนบ

 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ของผู้รับผิดชอบโครงการ

4. ส่งใบเสนอโครงการ และ เอกสารแนบ มาที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ทุกช่องทางการติดต่อ

 • ส่งด้วยตัวเอง : สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในเวลาทำการ
 • ไปรษณีย์ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • Line Official : @Forestcoop
 • Email : [email protected]
 

 

ผลการพิจารณาโครงการ

 • สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาโครงการเดือนละ 1 ครั้ง
 • ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ให้เสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

หลังจากจัดกิจกรรมกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว

UploadImage

 


UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  การจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2565

----------------------

 

1. หลักการและเหตุผล

สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการและจุดหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยดำเนินการวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และสร้างเครือข่ายในกลุ่มสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของสหกรณ์ต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์

2.2 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ

2.3  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีโอกาสพบปะ จัดกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก การช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการใด    

2.4  เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้แทนสมาชิก และสร้างผู้แทนสมาชิกรุ่นใหม่ต่อไป

2.5  เพื่อให้กลุ่มสมาชิกรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอต่อสหกรณ์ต่อไป

 

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

3.1 ผู้เสนอโครงการต้องเป็นผู้แทนสมาชิก

3.2 ผู้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ

3.3 กรณีมีสมาชิกสมทบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัดส่วนสมาชิกต่อสมาชิกสมทบไม่เกินอัตราส่วน 1 ต่อ 1

    

4. วิธีการดำเนินการ

4.1 การเสนอโครงการ

ผู้แทนสมาชิกเป็นผู้เสนอโครงการ และเสนอได้เพียง 1 โครงการ ต่อ 1 กลุ่มสมาชิก ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องลงชื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบร่วมเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 200 คน โดยให้เสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก พร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

 

4.2 การดำเนินโครงการ

กลุ่มสมาชิกสามารถเสนอโครงการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยสหกรณ์จะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก กรณีส่งเอกสารล่าช้าเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณา

 

4.3 การจัดกิจกรรม

กลุ่มสมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

 

5. ลักษณะรูปแบบของการจัดกิจกรรม

5.1 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรม สัมมนา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์และวิธีการของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หรือ www.forestcoop.org

5.2 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

5.3 ต้องไม่ใช่กิจกรรมในรูปแบบทัศนศึกษา และดูงาน

 

6. หลักฐานและเอกสารประกอบ

6.1 แบบฟอร์มใบเสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก

6.2 รายชื่อสมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกิจกรรมกลุ่ม

6.3 รายชื่อคณะทำงานและหัวหน้าผู้รับผิดชอบเสนอโครงการ

6.4 กำหนดวันเวลาสถานที่ในการจัดกิจกรรม

6.5 กำหนดการ รายละเอียดการจัดกิจกรรมกลุ่ม และรายชื่อวิทยากร หรือผู้แทนสมาชิก หรือกรรมการที่ประสงค์จะให้เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

6.6 จำนวนเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากสหกรณ์และรายละเอียดค่าใช้จ่าย

6.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม

6.8 สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของผู้รับผิดชอบโครงการ

 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณา

7.1 การพิจารณาโครงการจัดกิจกรรมกลุ่ม จะพิจารณาจากโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการ อุดมการณ์ และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์

7.2 การพิจารณางบประมาณ สหกรณ์จะอนุมัติวงเงินจำนวนไม่เกิน 225 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน และอุดหนุนงบประมาณในการบริหารโครงการ 25 บาท รวมเป็น 250 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน

7.3 สหกรณ์จะจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับผู้รับผิดชอบโครงการก่อนวันจัดกิจกรรมไม่เกิน 30 วัน กรณีมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเกิดขึ้นก่อนวันที่สหกรณ์จะจ่ายเงินให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งต่อสหกรณ์เป็นกรณี ๆ ไป เพื่อประกอบการพิจารณา

7.4 หากไม่สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มได้ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้เสนอโครงการจะต้องคืนเงินให้กับสหกรณ์

 

8. การประกาศผลการพิจารณาโครงการ

8.1 สหกรณ์จะประกาศผลการพิจารณาโครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

8.2 กรณีมีการขอจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ที่จะอนุมัติ และการพิจารณาของคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ถือเป็นที่สุด

                                    

9. การรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม

ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ภายใน 30 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยมีรายละเอียดประกอบการรายงาน ดังนี้

9.1 แบบการรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกตามที่สหกรณ์กำหนด

9.2 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ

9.3 แผ่นซีดีที่บรรจุข้อมูลของข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2

หากกลุ่มสมาชิกรายงานผลตามข้อ 9.1 , 9.2 และ 9.3 ล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลา 30 วัน หรือไม่รายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก หรือไม่จัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เสนอมา สหกรณ์จะไม่พิจารณาให้จัดกิจกรรมกลุ่มในปีต่อไป

 

10. ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้
เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์อาจสั่งให้ยุติการดำเนินกิจกรรมกลุ่มได้

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

    

UploadImage
(นายวิชิต สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

                                              

 

เอกสาร