ข่าวสารสหกรณ์
  • 28 มิ.ย. 2565
 12,295

ระเบียบเงินกู้สามัญใหม่!! กู้สูงสุด 3.5 ล้านบาท ผ่อนนาน 150 งวด เริ่ม 1 ก.ค. 65

Highlight

  • วงเงินกู้สูงสุด จากเดิม 3 ล้านบาท เพิ่มเป็น 3.5 ล้านบาท
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระ จากเดิม 144 งวด พิ่มเป็น 150 งวด
  • สมาชิกมีเงินงวดผ่อนชำระหนี้รวมไม่เต็ม 70% ของเงินเดือน มีสิทธิ์กู้เพิ่มได้
  • จะต้องมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินกู้
  • ดอกเบี้ย 5.40% แถมได้รับเงินเฉลี่ยคืน
  • สำหรับสมาชิกเท่านั้น
  • ยื่นกู้สามัญต้องทำประกันชีวิตกลุ่ม ตามเบี้ยที่สหกรณ์กำหนด
  • เริ่ม 1 ก.ค. 65 สำหรับแบบฟอร์มเก่าสามารถใช้ได้ถึง 30 ก.ย. 65

 

ระเบียบเงินกู้สามัญใหม่!! กู้สูงสุด 3.5 ล้านบาท ผ่อนนาน 150 งวด เริ่มใช้ 1 ก.ค. 65
 

- สมาชิกที่มีสิทธิ์กู้เต็มวงเงิน สามารถกู้ได้เพิ่มมากขึ้น สูงถึง 3.5 ล้านบาท
- สมาชิกที่มีภาระชำระหนี้เต็ม 70% ของเงินเดือนไปแล้ว เมื่อขยายงวดชำระอาจมีสิทธิ์กู้เพิ่มได้ *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของสมาชิก และหนี้ภายนอกที่สมาชิกมี

 

 

สหกรณ์แก้ไขระเบียบเงินกู้สามัญใหม่!! จากเดิม วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท เพิ่มเป็น 3.5 ล้านบาท และระยะเวลาการผ่อนชำระจากเดิม 144 งวด เพิ่มเป็น 150 งวด


UploadImage


ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส และ เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่สมาชิกทุกท่าน ที่มีสิทธิ์กู้เต็มวงเงินไปแล้ว ให้สมาชิกสามารถกู้ได้วงเงินสูงสุดเพิ่มมากขึ้น และ ผ่อนนานขึ้น โดยชำระหนี้รายเดือนน้อยลง และยังอยู่ในเกณฑ์ภาระหนี้ต่อรายได้ ไม่เกิน 70%

 

UploadImage

ซึ่งระเบียบเงินกู้สามัญใหม่นี้ จะทำให้สมาชิก ที่มีสิทธิ์กู้เต็มวงเงินสามารถ กู้ได้เพิ่มมากขึ้น และ สมาชิกที่ผ่อนชำระหนี้รายเดือน เต็ม 70% ของรายได้ไปแล้ว อาจมีสิทธิ์กู้เพิ่มได้ เนื่องจากมีการขยายงวดการผ่อนชำระนานขึ้น จากเดิม 144 งวด เป็น 150 งวด ทำให้ภาระการผ่อนชำระหนี้ต่อเดือนน้อยลง และยังอยู่ในเกณฑ์ภาระหนี้ต่อรายได้ ไม่เกิน 70% (ตามร่างกฎกระทรวง มาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3 ) 2562)


 

หลักเกณฑ์

    • สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน

    • จำนวนเงินกู้สามัญรวมกันทุกประเภทต้องไม่เกิน 3.5 ล้านบาทและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 70

    • ยื่นคำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญได้ที่สหกรณ์หรือส่งทางไปรษณีย์

    • คำขอกู้เงินต้องมีผู้บังคับบัญชาระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผ่านหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ลงนามรับรองคำขอกู้

    • จะต้องมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินกู้

    • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
 

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

    • ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน

    • ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 150 งวด 

วิธีการชำระเงินกู้

    • หักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

    • คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ (คลิ๊กดาวน์โหลด)

    • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้ 

    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้

    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน

* สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญทุกประเภทต้องทำประกันชีวิตกลุ่ม ตามเบี้ยประกันที่สหกรณ์กำหนด 

UploadImage
* สำหรับสมาชิกที่ยื่นกู้เกินกว่า 3 ล้านบาท ต้องทำประกันชีวิตรายบุคคล รอบริษัทประกันฯ ตอบรับ 7 วันทำการ ถึงจะอนุมัติเงินกู้ได้ (ซึ่งเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ โดยหักจากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเพียงครั้งเดียว)

หลักประกันสำหรับเงินกู้

การใช้บุคคลค้ำประกัน
จำนวนเงินกู้ไม่เกิน (บาท) จำนวนผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า (คน)
300,000 2
600,000 4
1,000,000 5
1,500,000 6
กู้เกินกว่า 1,500,000  8
 

 

หมายเหตุ    

    • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์

    • สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์กู้สามัญ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด มาที่สหกรณ์เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้

    • Fax : 02 579 9774

    • Line Official Account : @forestcoop

    • E-mail : [email protected] 

 

Infographic


UploadImage


เอกสาร