ภาพกิจกรรม
  • 18 พ.ค. 2565
 1,057

สอ.ปม. เปิดให้ศึกษาดูงานแบบออนไลน์
จากการปรับตัวสู่ยุค new normal ในสังคมปัจจุบัน สอ.ปม. จึงได้พัฒนารูปแบบการบริหารงาน การดำเนินงาน  และ การบริการสมาชิก ให้เป็นรูปแบบ Online มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลทางการเงิน การกู้ การฝากเงิน ฯลฯ ผ่าน App รวมถึงการ ขอรับสวัสดิการ หรือ การจัดส่งเอกสารต่างๆ ผ่านทาง Line สหกรณ์ เป็นต้น

 

ใหม่!! เปิดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานในรูปแบบ Online ผ่านระบบ zoom meetings

เนื่องจาก สอ.ปม. ได้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสหกรณ์ต่างๆ มาอย่างยาวนาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของ Covid -19 ทำให้จำเป็นต้อง หยุดให้เข้ามาศึกษาดูงานที่สำนักงานสหกรณ์เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ปี 2563


UploadImage
 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดประชุมสัมมนา ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ในหัวข้อเรื่อง “เงินกู้และการลงทุน” โดยมี นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ , นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ , นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม เลขานุการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับผ่านรูปแบบการศึกษาดูงานออนไลน์
 


UploadImage
 

โดย นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน นางรัตนพร สิทธิกุลนันท์ เจ้าหน้าที่สวัสดิการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ บรรยายข้อมูลการจัดการงานต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พร้อมพาเยี่ยมชม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัด แบบ Online


UploadImage
 

พร้อมมีการสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่อง การเงินและการลงทุน โดยมี นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้ตอบข้อซักถามต่างๆ


UploadImage