ข่าวสารสหกรณ์
  • 12 พ.ค. 2565
 126

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565


สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบได้ ดังนี้


1.จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ในเดือนมีนาคม มีสมาชิกและสมาชิกสมทบจำนวน 32,640 ราย มีสมาชิกและสมาชิกสมทบสมัครใหม่จำนวน 164 ราย และพ้นสมาชิกภาพทั้งสิ้นจำนวน 170 ราย


2. การอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน มีนาคม 
สหกรณ์อนุมัติเงินกู้สมาชิก จำนวน 1,806 ราย จำนวนเงินที่อนุมัติ 330,868,461.00 บาท จ่ายจริงทั้งสิ้น 82,304,249.64 บาท อนุมัติเงินกู้สมาชิกสมทบจำนวน 2,947 ราย จำนวนเงินที่อนุมัติ 101,803,666.75 บาท จ่ายจริงทั้งสิ้น 26,284,290.48 บาท อนุมัติเงินกู้พิเศษวนาเคหะจำนวน 18 รายจำนวนเงินที่อนุมัติ 22,608,305.00 บาท จ่ายจริงทั้งสิ้น 20,837,525.00 บาท

และอนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 3 รายจำนวน 2,150,000.00 บาท เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้สถาบันอื่นหรือบุคคลภายนอกซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงร้อยละ 8.5 และร้อยละ 15 ต่อปี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและสมาชิกจะได้มีเงินเดือนคงเหลือเพิ่มขึ้นด้วย


3. จ่ายทุนสวัสดิการประจำเดือน มีนาคม 
สมาชิก 18 สวัสดิการสหกรณ์จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 4,161,300.00 บาท และสมาชิกสมทบ 8 สวัสดิการสหกรณ์จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 168,500.00 บาท


4. จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ใช้บริการ Line@ สหกรณ์
ตั้งแต่ที่สหกรณ์เปิดใช้บริการ Line@ สหกรณ์ ถึงเดือนมีนาคม มีจำนวนทั้งสิ้น 25,215 ราย


5. จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ใช้บริการ Application Forest Coop
มีจำนวนทั้งสิ้น 27,539 ราย


6. จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ใช้บริการบัตร ATM
ธนาคารกรุงไทย จำนวน 23,614 บัตร บัตรธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 954 บัตร และบัตร Click Co-op จำนวน 16,228 บัตร


7. รับคืนเงินให้กู้สหกรณ์อื่นก่อนกำหนด 309 ล้านบาท 
ที่ประชุมรับทราบลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคืนหนี้ก่อนกำหนดจำนวน 3 สหกรณ์ รวมเงินกู้คืนก่อนกำหนด 309 ล้านบาท คงเหลือเงินให้กู้สหกรณ์อื่น 2,188.92 ล้านบาท


8. โครงการคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2566
ในปีนี้คณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบโครงการคนดีศรีสหกรณ์ และแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง  และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

โดยจะประกาศรายชื่อคนดีศรีสหกรณ์ในเดือนธันวาคม 2565 และมอบรางวัลเป็น โล่เชิดชูเกียรติ เข็มทองคำ “คนดีศรีสหกรณ์” น้ำหนัก 1 บาท  เสื้อเกียรติยศ และเงินรางวัลจำนวน 25,000 บาท วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรางวัลสำหรับหน่วยงานที่คนดีศรีสหกรณ์ปฏิบัติงานอยู่ และรางวัลผู้เสนอชื่อคนดี ท่านสามารถอ่านประกาศที่ปรากฏในเว๊ปไซด์ของสหกรณ์ได้ค่ะ


9. โครงการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2564 – 2565 
คณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบโครงการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2564 – 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูผู้แทนสมาชิกที่เสียสละ อุทิศตน มีใจบริการ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้แทนสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา ให้เป็นผู้แทนสมาชิกต้นแบบ และเสริมสร้างให้ผู้แทนสมาชิกมีความตระหนักและกระตือรือร้นในการทำหน้าที่การเป็นผู้แทนสมาชิก โดยสหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกดีเด่นในเดือนธันวาคม 2565

และมอบรางวัลเป็น โล่เชิดชูเกียรติ และเสื้อสูทแจ๊คเก็ต วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านสามารถอ่านประกาศที่ปรากฏในเว๊ปไซด์ของสหกรณ์ได้นะคะ


10. ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
ตามที่สหกรณ์มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2565 นี้สหกรณ์ได้พัฒนาโปรแกรมระบบการขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก และลดปัญหาเอกสารตกหล่น โดยสมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลและแนบเอกสารผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ได้ และไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายังสหกรณ์ หรือสมาชิกยื่นด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

สำหรับการยื่น 2 ช่องทางนี้ จะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ให้กับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะของการขอรับสวัสดิการได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ได้  ทั้งนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะของการขอรับสวัสดิการได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ได้หลังจากยื่นเอกสารแล้วในสัปดาห์ถัดไป โดยสหกรณ์จะเปิดให้สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กันยายน 2565

กำหนดวันจ่ายสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ให้กับสมาชิกที่ยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามวัน เวลา ดังนี้


UploadImage
 

11. ประกาศการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน และประกาศการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 กำหนดว่า “เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น เป็นเงินกู้พิเศษที่สหกรณ์กำหนดให้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ โดยมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการฯ”  ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับจะสิ้นสุดระยะเวลาในวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 30มิถุนายน 2565 ตามลำดับ


ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีสินทรัพย์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติเห็นชอบให้ประกาศการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดินออกไปอีก โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567


และประกาศการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้สมาชิกนำเงินกู้ไปใช้จ่ายตามความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2567 ท่านสามารถอ่านประกาศที่ปรากฏในเว๊ปไซด์ของสหกรณ์ได้นะคะ


12. ประกาศประกวดราคาจัดทำหมอนผ้าห่ม
ตามที่สหกรณ์ได้สอบถามความคิดเห็นผู้แทนสมาชิก เรื่อง การจัดทำของที่ระลึกสำหรับแจกสมาชิกในวันปีใหม่ ประจำปี 2566 โดยกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผลการสำรวจปรากฏว่าผู้แทนสมาชิกเสียงส่วนใหญ่เลือกหมอนผ้าห่ม คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติเห็นชอบให้ประกาศประกวดราคาจัดทำหมอนผ้าห่ม เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ เข้าร่วมเสนอราคาตามประกาศของสหกรณ์ ดังนั้น ของขวัญสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบในปีนี้สหกรณ์จัดทำหมอนผ้าห่มให้กับทุกท่านค่ะ


13. การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ตามที่สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อCOVID-19 โดยจ่ายให้แก่สมาชิกเมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่าติดเชื้อ COVID-19 รายละ 10,000 บาท เพียงครั้งเดียว วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท บัดนี้สหกรณ์ได้อนุมัติครบจำนวนตามวงเงินที่กำหนดดังกล่าวแล้ว และสหกรณ์ได้สรุปชี้แจงประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอรับสวัสดิการให้กับสมาชิกได้รับทราบแล้วทุกช่องทางของสหกรณ์เมื่อวันที่ 30 เมษายนนี้แล้วค่ะ


14. SMS แจ้งเตือนทันที ทุกยอดการถอน สหกรณ์ได้ปรับปรุงการให้บริการ SMS
แจ้งเตือนการทำธุรกรรมทางการเงิน จากเดิมจะทำการแจ้งเตือนเมื่อสมาชิกถอนเงิน 3,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจให้กับสมาชิกมากขึ้น ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน สหกรณ์ได้มีการปรับปรุงการให้บริการ SMS โดยแจ้งเตือนทุกครั้งและทุกยอดการถอนไปยังท่านทันทีเมื่อมีเงินออกจากบัญชีออมทรัพย์ของท่าน นั่นหมายรวมถึงสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ที่ให้ความยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในวันสิ้นเดือนเพื่อชำระค่าหุ้นรายเดือนหรือชำระรายการต่าง ๆ ตามที่ให้ความยินยอมไว้ด้วยค่ะ

ซึ่งท่านก็จะได้รับ SMS จากเดิมที่ท่านไม่เคยได้รับ SMS ก็จะได้รับเช่นกันค่ะ ดังนั้น หากท่านใดเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือขอให้ท่านแจ้งกับสหกรณ์เพื่อความปลอดภัยเงินออกรู้ทันทีทุกยอดการถอนค่ะ และสหกรณ์ยังมีการแจ้ง SMS การอนุมัติเงินกู้ การค้ำประกัน การรับสวัสดิการและการทำรายการผ่าน Payment ด้วยค่ะ

เดือนหน้าสามารถติดตามข่าวสาร “จากโต๊ะประชุมคณะกรรมการดำเนินการ” ได้ทางเว็ปไซต์สหกรณ์ www.025798899.com และรายการco-op report