กิจกรรมสมาชิก
  • 03 พ.ค. 2565
 5,625

เปิดเสนอชื่อคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2566

Highlight

๐ ผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นคนดีศรีสหกรณ์

 สมาชิก และ สมาชิกสมทบ

เปิดเสนอชื่อ“คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 65 – 17 ส.ค. 65 
๐ วิธีการเสนอชื่อ "คลิ๊กแบบฟอร์มใบเสนอชื่อ" ส่งมาที่สหกรณ์ได้ทุกช่องทาง

คัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 6 ก.ย.65  – 7 ธ.ค. 65

ประกาศผล ภายในเดือนธ.ค. 65

การมอบรางวัล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  66 วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 66

รางวัล “คนดีศรีสหกรณ์”  ปี 2566

 1. โล่เชิดชูเกียรติ

 2. เข็มทองคำ “คนดีศรีสหกรณ์” น้ำหนัก 1 บาท

 3. เสื้อเกียรติยศ

 4. เงินรางวัลจำนวน 25,000 บาท โดยฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

๐ รางวัลสำหรับหน่วยงาน

หน่วยงานที่ “คนดีศรีสหกรณ์” ปฏิบัติงานอยู่จะได้รับของรางวัล มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท

 

๐ รางวัลผู้เสนอชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์” จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

 1. เสนอชื่อผู้แทนโดยสมาชิก หรือ สมาชิกสมทบ  จะได้รับเสื้อแจ๊คเก็ตสูทปักตราสัญลักษณ์สหกรณ์

 2. เสนอชื่อผู้แทนโดยกลุ่มสมาชิกหรือหน่วยราชการ กลุ่มหรือหน่วยงานที่เสนอชื่อจะได้รับของรางวัล มูลค่าไม่เกิน 6,000 บาท

 


 

การคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2566

 

โครงการคนดีศรีสหกรณ์ เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ สมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทในการทำงาน ยึดมั่นในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม


UploadImage
 

ผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นคนดีศรีสหกรณ์

1. สมาชิก

2. สมาชิกสมทบ

 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

1. เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ

2. เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมและเคร่งครัดในคุณธรรมความดี

3. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ ประหยัดอดออม เอื้ออาทรต่อบุคคลและสังคม โดยใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ ว่าผู้ที่ทำดีย่อมมีผู้เห็นคุณค่าของความดีนั้น

5. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตให้แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ


UploadImage
 

คุณสมบัติของคนดีศรีสหกรณ์

1. เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม

2. เป็นผู้มีความเอื้ออาทรต่อบุคคลและสังคม

3. เป็นผู้มีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม

4. เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


 

ข้อกำหนดของการเสนอชื่อ    

1. ผู้ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อ

  • สมาชิกหรือสมาชิกสมทบไม่มีสิทธิเสนอชื่อตนเอง
  • บุคคลในครอบครัวเดียวกันของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร)
  • กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่ปรึกษาสหกรณ์ชุดปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

2. ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ 

  • กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่ปรึกษาสหกรณ์ชุดปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
  • อดีตกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และที่ปรึกษาสหกรณ์ ที่พ้นจากตำแหน่งไม่เกิน 3 ปี

 

การคัดเลือกและการตัดสิน

1. การเสนอชื่อ

ให้สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือผู้แทนสมาชิก หรือหน่วยราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์กำหนด

วิธีการเสนอชื่อ
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของสหกรณ์  "คลิ๊กแบบฟอร์มใบเสนอชื่อ" พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรีสหกรณ์” แล้วส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สหกรณ์ทุกช่องทาง

ไปรษณีย์: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

E-mail : [email protected]
Line Official : @forestcoop

fax 02-579-9774 

 

สำหรับบุคคลที่เคยได้รับการเสนอชื่อแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรีสหกรณ์”สามารถได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ปี 2566 ได้อีก

 

2. การคัดเลือก

คณะทำงานคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ 1. โดยการตรวจสอบประวัติ ข้อมูลที่นำเสนอ และแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พิจารณาตัดสินต่อไป

 

3. การตัดสิน

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ที่เหมาะสมให้ได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” จำนวน 1 ท่าน

 

***กรณีที่ไม่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรีสหกรณ์” คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล

 

ระยะเวลาดำเนินการ

1. การเสนอชื่อ  ให้เสนอรายชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 – 17 สิงหาคม 2565

2. การคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2565 – 7 ธันวาคม 2565

3. การประกาศผล  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะประกาศผลการคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์”     ปี 2566 ภายในเดือนธันวาคม 2565

4. การมอบรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

 

รางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” ปี 2566

รางวัลสำหรับ “คนดีศรีสหกรณ์” ประกอบด้วย

1. โล่เชิดชูเกียรติ

2. เข็มทองคำ “คนดีศรีสหกรณ์” น้ำหนัก 1 บาท

3. เสื้อเกียรติยศ

4. เงินรางวัลจำนวน 25,000.00 บาท โดยฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

 

รางวัลสำหรับหน่วยงาน

หน่วยงานที่ “คนดีศรีสหกรณ์” ปฏิบัติงานอยู่จะได้รับของรางวัล มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท

 

รางวัลผู้เสนอชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์” จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

1. กรณีเสนอโดยสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ผู้เสนอชื่อจะได้รับเสื้อแจ๊คเก็ตสูทปักตราสัญลักษณ์สหกรณ์

2. กรณีเสนอโดยกลุ่มสมาชิกหรือหน่วยราชการ กลุ่มหรือหน่วยงานที่เสนอชื่อจะได้รับของรางวัล มูลค่าไม่เกิน 6,000 บาท
 

infoGraphic


UploadImage


เอกสาร