ภาพกิจกรรม
  • 29 เม.ย. 2565
 178

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เยี่ยมชมอาคาร เพื่อนำไปศึกษา พัฒนา ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่


ในวันที่ 28 เมษายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อนำไปศึกษา พัฒนา ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่


UploadImage
 

โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ , นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ  , นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม เลขานุการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับ

UploadImage
UploadImageUploadImage

ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาข้อมูลโครงสร้างและแนวคิดในการออกแบบ รวมถึงรายละเอียดฟังก์ชั่นภายในของอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อให้เป็นประโยชน์ และ ต้นแบบในการพัฒนาอาคารสำนักงาน ของวงการสหกรณ์ต่อไป


UploadImage


UploadImage

 


นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายเรื่องจุดเริ่มต้น แนวคิด และ ประโยชน์ ของอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


UploadImage