ข่าวสารสหกรณ์
  • 12 เม.ย. 2565
 5,867

ปิดรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดโควิด19 เนื่องจากครบวงเงิน 10 ล้านบาทแล้ว

 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น สหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นมา ทั้งการพักชำระหนี้ การลดหุ้นรายเดือน รวมถึงการเพิ่มสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน

 

ซึ่งสหกรณ์ได้กำหนดวงเงิน สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ดังนี้

  • ช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อ วงเงินสวัสดิการ 10 ล้านบาท ยื่นขอรับสวัสดิการได้  10,000 บาท (จ่ายเพียงครั้งเดียว)
  • ช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่ติดเชื้อ วงเงินสวัสดิการ 1 ล้านบาท (สหกรณ์เพิ่มวงเงินให้อีก5แสนบาท เป็นวงเงินสวัสดิการ 1.5 ล้านบาท) ยื่นขอรับสวัสดิการได้  5,000 บาท (จ่ายเพียงครั้งเดียว)

 

1 มี.ค. 65 ปิดรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่ติดโควิด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 สหกรณ์ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งปิดรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่ติดเชื้อ Covid-19 เนื่องจาก การจ่ายทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่ติดเชื้อ Covid-19  ได้ครบตามวงเงินที่กำหนด 1.5 ล้านบาท ไปแล้ว โดยสหกรณ์ได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสมทบ ทั้งสิ้นรวม 300 ราย

 

ครบวงเงิน ช่วยเหลือสมาชิก 10 ล้านบาทแล้ว ปิดรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดโควิด

บัดนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่สมาชิกที่ติดเชื้อโควิด19 ไปแล้วทั้งส้ินรวม 1,000 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 10,000,000 บาท ซึ่งครบวงเงินตามที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวแล้ว ดังนั้น สมาชิกที่ยื่นคำขอรับทุนสวัสดิการมาหลังจากนี้ให้คำขอนั้นเป็นอันตกไป ซึ่งทางสหกรณ์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน


Timeline สถานการณ์ COVID-19 ก.พ. 2022 -  ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)
 

การแพร่ระบาดของโรคโควิดในช่วงปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมา  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ตระหนักถึงความเดือนร้อนของมวลสมาชิกจึงได้ให้การช่วยเหลือในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ ได้แก่ การพักชำระหนี้ การลดค่าหุ้นรายเดือน และการให้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด แม้ว่าในปัจจุบันแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคโควิดยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดแบบไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไร จำนวนผู้ติดเชื้อมีเพิ่มมากขึ้น แต่ความรุนแรงและผู้เสียชีวิตมีจำนวนลดลง ภาครัฐจึงเตรียมประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันที่ภาครัฐกำหนด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงขอให้สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่านป้องกันตนเอง รักษามาตรการ และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด