ข่าวสารสหกรณ์
  • 31 มี.ค. 2565
 2,687

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 25 มีนาคม 2565จากโต๊ะประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบได้ ดังนี้

 

1.จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ ในเดือนกุมภาพันธ์ มีสมาชิกและสมาชิกสมทบจำนวน 32,646 ราย มีสมาชิกสมัครใหม่จำนวน 116 ราย พ้นสมาชิกภาพจำนวน 197 ราย โดยที่ประชุมเห็นชอบรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์จำนวน 2 รายจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด เนื่องจากโอนย้ายมาปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์จำนวน 1 รายไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด เนื่องจากไปปฏิบัติงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

2. การอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ สหกรณ์อนุมัติเงินกู้สมาชิก จำนวน 1,207 ราย จำนวนเงินที่อนุมัติ 280,290,214.75 บาท จ่ายจริงทั้งสิ้น 69,589,904.30 บาท อนุมัติเงินกู้สมาชิกสมทบจำนวน 2,436 ราย จำนวนเงินที่อนุมัติ 83,165,110.00 บาท จ่ายจริงทั้งสิ้น 18,334,056.55 บาท อนุมัติเงินกู้พิเศษวนาเคหะจำนวน 13 รายจำนวนเงินที่อนุมัติ 14,519,768.00 บาท จ่ายจริงทั้งสิ้น 13,969,768.00บาท และอนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 1 รายจำนวน 1,100,000.00 บาท เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้สถาบันอื่นซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงร้อยละ 16 และร้อยละ 18 ต่อปี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและสมาชิกจะได้มีเงินเดือนคงเหลือเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 6,800 บาท

 

3. จ่ายทุนสวัสดิการประจำเดือน กุมภาพันธ์  สมาชิก 18 สวัสดิการสหกรณ์จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 1,255,940.00 บาท ซึ่งในเดือนนี้สหกรณ์ได้จ่ายสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพจำนวน 1 รายเป็นเงิน 80,000 บาทตามระเบียบสหกรณ์ และสมาชิกสมทบ 8 สวัสดิการสหกรณ์จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 379,000.00 บาท

 

4. จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ใช้บริการ Line@ สหกรณ์ ตั้งแต่ที่สหกรณ์เปิดใช้บริการ Line@ สหกรณ์ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 24,850 ราย

 

5. จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ใช้บริการ Application Forest Coop มีจำนวนทั้งสิ้น 27,370 ราย

 

6. จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ใช้บริการบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย จำนวน 23,525 บัตร บัตรธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 954 บัตร และบัตร Click Co-op จำนวน 16,228 บัตร

 

7. รับคืนเงินให้กู้สหกรณ์อื่นก่อนกำหนด 400.40 ล้านบาท  ที่ประชุมรับทราบลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคืนหนี้ก่อนกำหนดจำนวน 4 สหกรณ์ รวมเงินกู้คืนก่อนกำหนด 400.40 ล้านบาท คงเหลือเงินให้กู้สหกรณ์อื่น 2,576.54 ล้านบาท

 

8. เปิดโครงการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นเพื่อเสริมสภาพคล่องครั้งที่ 1  ประจำปี 2565 สหกรณ์ได้ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น วงเงินกู้ทุกสัญญารวมกันไม่เกินสหกรณ์ละ 400 ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือนและไม่เกิน 60 เดือน กำหนดวงเงินกู้ตั้งแต่ 10 - 50 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 2.90 ต่อปีถึงร้อยละ 4.50 ต่อปี และวงเงินกู้ตั้งแต่ 51 - 400 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 2.70 ต่อปีถึงร้อยละ 4.00 ต่อปี

 

9. ปรับแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษและคำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข จากการที่สหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2564 จึงได้มีการแก้ไขข้อความในแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ เช่น เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยเงื่อนไขการฝาก-การถอน เป็นต้น

 

10. กำหนดเรื่องสำหรับฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกผ่านสื่อออนไลน์ (E-Learning) ที่ประชุมมีมติกำหนดเรื่องสำหรับฝึกอบรมแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ ดังนี้ เรื่องที่ 1 หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ เรื่องที่ 2 เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน กับโครงสร้างทางการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ เรื่องที่ 3 การบริหารการเงินของตนเองตามวิธีการสหกรณ์และหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องที่ 4 ระเบียบสหกรณ์และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก/สมาชิกสมทบ เรื่องที่ 5 การประกอบวิชาชีพเสริม คาดว่าจะเริ่มเปิดการอบรมผ่านสื่อออนไลน์ ได้ประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป

 

11. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลือกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลอื่น ๆ อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์  ซึ่งมีความเหมาะสมในการเป็นตัวอย่างแก่สหกรณ์ที่สนใจศึกษาดูงาน

 

12. การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด ที่ประชุมมีมติมอบนายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ และนายประสงค์โชติ ไพรวัลย์ กรรมการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด ตามลำดับ

 

13. ประกาศรายชื่อบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565-2568 ตามที่สหกรณ์ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลาประจำปี   2565 - 2568 โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาระหว่างวันที่ 1–21 มีนาคม 2565 และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2565 นั้น ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม ตามที่สหกรณ์กำหนด จำนวน 50 แผน จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

 

1.บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มรวมเดือนละ 15,401,715.50 บาท 2.บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มรวมเดือนละ 16,279,059.00 บาท 3.บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มรวมเดือนละ 19,812,156.00 บาท (โดยคำนวณจากจำนวนสมาชิกในเดือนกุมภาพันธ์)

 

ที่ประชุมมีมติเลือกบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีคุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์กำหนด โดยเสนอเงื่อนไขความคุ้มครองเท่าเดิมในราคาต่ำที่สุด และบริษัทฯ เสนอยืนอัตราเบี้ยประกันคงที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

 

 

เดือนหน้าสามารถติดตามข่าวสาร “จากโต๊ะประชุมคณะกรรมการดำเนินการ” ได้ทางเว็ปไซต์สหกรณ์ www.025798899.com และรายการโฟกัสรีพอร์ท