ภาพกิจกรรม
  • 28 มี.ค. 2565
 365

การสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565

 

การสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง “แผนการปฎิบัติงาน ประจำปี 2565”  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และมีการบรรยายพิเศษในเรื่อง “การทำงานอย่างไรให้มีความสุข” โดยอาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ การสัมมนาในครั้งนี้มีคณะกรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่สหกรณ์  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมถนอมเปรมรัศมี อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำกัด


UploadImage

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวเปิดการสัมมนา

UploadImage
นายสุเทพ บัวจันทร์ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การทำงานอย่างไรให้มีความสุข” โดยอาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์

UploadImage

UploadImage

เริ่มการสัมมนา คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการบริหารงานสหกรณ์ประจำปี 2565

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage