ข่าวสารสหกรณ์
  • 01 มี.ค. 2565
 3,911

ปิดรับสวัสดิการสมาชิกสมทบ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากครบวงเงิน 1.5 ล้านบาท


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของสมาชิกสมทบ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรค โควิด 19 สหกรณ์จึงได้กำหนดระเบียบสวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้1. ปี 2563 เริ่มกำหนดระเบียบสวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยในระเบียบข้อ 4 กำหนดว่า “สวัสดิการสมาชิกสมทบตามระเบียบนี้ให้ใช้จากเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) กรณีสมาชิกสมทบยื่นคำขอรับทุนสวัสดิการนี้หลังจากที่สหกรณ์อนุมัติครบจำนวนเงินตามวงเงินที่กำหนดไว้ดังกล่าวแล้ว ให้คำขอนั้นเป็นอันตกไป” ซึ่งในปี 2563 มีสมาชิกสมทบขอรับสวัสดิการ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท


2. วงเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดยังคงเหลือ สหกรณ์ขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง

เนื่องจากวงเงินที่กำหนดไว้สำหรับสวัสดิการดังกล่าว ยังคงเหลืออยู่จำนวน 995,000 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสมทบอย่างต่อเนื่องสหกรณ์จึงได้แก้ไขระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) โดยขยายระยะเวลาให้ระเบียบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งในปี 2564 มีสมาชิกสมทบขอรับสวัสดิการ จำนวน 182 ราย เป็นเงินจำนวน 910,000 บาท รวมใช้ทุนสวัสดิการตั้งแต่ปี 2563 – 2564 เป็นเงินจำนวน 915,000 บาท คงเหลือวงเงินสวัสดิการจำนวน 85,000 บาท


3. โควิดยังระบาดต่อเนื่อง สหกรณ์เพิ่มวงเงินช่วยเหลืออีก 5 แสนบาท

เนื่องจากวงเงินที่กำหนดไว้สำหรับสวัสดิการดังกล่าว ยังคงเหลืออยู่จำนวน 85,000 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสมทบอย่างต่อเนื่องสหกรณ์จึงได้แก้ไขระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) โดยขยายระยะเวลาให้ระเบียบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 มีสมาชิกสมทบยื่นคำขอรับสวัสดิการครบวงเงิน 1,000,000 บาทแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 มีความเห็นว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมทบที่ติดเชื้อไวรัสโควิดอย่างต่อเนื่อง จึงมีมติปรับเพิ่มวงเงินการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นวงเงินที่ใช้สำหรับระเบียบนี้ จำนวน 1,500,000 บาท กรณีสมาชิกสมทบยื่นคำขอรับทุนสวัสดิการนี้หลังจากที่สหกรณ์อนุมัติครบจำนวนเงินตามวงเงินที่กำหนดไว้ดังกล่าวแล้ว ให้คำขอนั้นเป็นอันตกไป


Timeline สถานการณ์ COVID-19 ก.พ. 2022 -  ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)


บัดนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิกสมทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามระเบียบข้างต้น รวมจำนวน 300 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งครบวงเงินตามที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวแล้ว ดังนั้น สมาชิกสมทบที่ยื่นคำขอรับทุนสวัสดิการมาหลังจากนี้ให้คำขอนั้นเป็นอันตกไป โดยสหกรณ์ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสมทบทราบล่วงหน้าเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และแจ้งปิดรับสวัสดิการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565


แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในประเทศไทยยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเป็นหลัก ซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว และผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรืออาการป่วยน้อย กระทรวงสาธารณสุขจึงเตรียมประกาศให้ “โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่น” ให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิ ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ และต่อมาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ขอให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยแบบโรคประจำถิ่น และเพิ่มการจัดบริการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการป่วยหรืออาการป่วยไม่มากให้สังเกตตัวเองที่บ้านตามความสมัครใจ รายละเอียดตามแนวทางของกรมการแพทย์


การแพร่ระบาดของโรคโควิดในช่วงปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ตระหนักถึงความเดือนร้อนของมวลสมาชิกจึงได้ให้การช่วยเหลือในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิก ได้แก่ การพักชำระหนี้ การลดค่าหุ้นรายเดือน และการให้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด แม้ว่าในปัจจุบันแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคโควิดยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดแบบไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไร จำนวนผู้ติดเชื้อมีเพิ่มมากขึ้น แต่ความรุนแรงและผู้เสียชีวิตมีจำนวนลดลง ภาครัฐจึงเตรียมประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันที่ภาครัฐกำหนด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงขอให้สมาชิกสมทบทุกท่านป้องกันตนเอง รักษามาตรการ และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด