ข่าวสารสหกรณ์
  • 28 ก.พ. 2565
 3,030

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 25 ก.พ. 65รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบได้ ดังนี้1. การประกวดราคาเพื่อจัดหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565-2568

ที่ประชุมเห็นชอบให้ประกาศประกวดราคาเพื่อจัดหาบริษัทประกันชีวิต เนื่องจากในวันที่ 30 เมษายน 2565   บ.ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะครบกำหนดสัญญา และไม่สามารถคงราคาเบี้ยประกันชีวิตในราคาเดิมที่ทำกับสหกรณ์ได้อีก ดังนั้น เพื่อให้กระทบต่อสมาชิกน้อยที่สุดและเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์ จึงขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันเชิญชวนบริษัทประกันชีวิตต่าง ๆ เข้าร่วมเสนอราคาตามประกาศของสหกรณ์ที่ www.025798899.com คลิ๊กอ่านรายละเอียด2. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ รวม 6 คณะ

เพื่อให้การดำเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับสมาชิก จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่าง ๆ รวม 6 คณะ ดังนี้ 1.คณะอนุกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง และคณะอนุกรรมการตรวจรับ 2. คณะอนุกรรมการตรวจรับโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 3.คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.คณะอนุกรรมการกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ 5.คณะอนุกรรมการประเมินการจ่ายโบนัสเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 6.คณะอนุกรรมการประเมินเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


3. การสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำปี 2565 

เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ให้เป็นไปตามตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมจึงเห็นชอบโครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง “แผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565” ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยจัดสัมมนาที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิดและนโยบายรัดเข็มขัดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์


4. การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกผ่านสื่อออนไลน์ (E-Learning)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาและการให้ความรู้แก่สมาชิกเป็นแบบ การอบรมผ่านสื่อออนไลน์ (E-Learning) โดยกำหนดเป็นหลักสูตรให้สมาชิกเข้ารับการอบรม โดยจะมีการทำแบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม (pre-test/post-test) รับประกาศนียบัตรหลังการอบรมออนไลน์ อีกทั้งยังร่วมลุ้นของที่ระลึกและรางวัลอีกมากมาย โดยมอบให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ไปจัดทำหลักสูตรและสื่อการอบรม คาดว่าจะเปิดการอบรมผ่านสื่อออนไลน์ (E-Learning) ได้ประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป

 

5. อนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คณะกรรมการฯได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 รายจำนวน 950,000 บาท เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้สถาบันอื่นซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงร้อยละ 6.50 และร้อยละ 9.20 ต่อปี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและสมาชิกจะได้มีเงินเดือนคงเหลือเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 5,000 บาท


6. การรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ที่ประชุมเห็นชอบรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ จำนวน 1 ราย

จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัดมายังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เนื่องจากโอนย้ายมาปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

7. รับคืนเงินให้กู้สหกรณ์อื่นก่อนกำหนด 396.33 ล้านบาท 

ที่ประชุมรับทราบลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคืนหนี้ก่อนกำหนดจำนวน 3 สหกรณ์ รวมเงินกู้คืนก่อนกำหนด 396.33 ล้านบาท คงเหลือเงินให้กู้สหกรณ์อื่น 3,054.59 ล้านบาท


8. เปิดกองทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 8 บริษัท

ที่ประชุมรับทราบการพิจารณาของอนุกรรมการการลงทุนเพื่อเปิดกองทุนส่วนบุคคลกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 8 บริษัท ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เพื่อนำเงินสหกรณ์ไปลงทุน ดังนี้ 1.บลจ.ไทยพาณิชย์ 2.บลจ.เอ็มเอฟซี 3.บลจ.  กรุงไทย 4.บลจ.วรรณ 5.บลจ.กสิกรไทย 6.บล.หยวนต้า 7.บลจ.ยูโอบี 8.บลจ.แอสเซท พลัส
 

9. การอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน มกราคม 2565

สหกรณ์อนุมัติเงินกู้สมาชิก จำนวน 1,750 ราย จำนวนเงินที่อนุมัติ 334,672,875.27 บาท จ่ายจริงทั้งสิ้น 75,666,457.13 บาท และอนุมัติเงินกู้สมาชิกสมทบจำนวน 2,656 ราย จำนวนเงินที่อนุมัติ 85,576,334.00 บาท จ่ายจริงทั้งสิ้น 19,632,924.23 บาท


เดือนหน้าสามารถติดตามข่าวสาร “จากโต๊ะประชุมคณะกรรมการดำเนินการ” ได้ทางเว็ปไซต์สหกรณ์ www.025798899.com และ รายการ CO-OP Report