ภาพกิจกรรม
  • 28 ก.พ. 2565
 2,018

ร่วมวางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 ก.พ.65


ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม เลขานุการ  และฝ่ายจัดการ ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

UploadImage