สาระน่ารู้
  • 09 ก.พ. 2565
 6,083

ประกาศ เงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิก

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง เงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอนจากสมาชิก

------------------------

 

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีบัญชีเงินรอจ่ายคืนและบัญชีเงินรับโอนจากสมาชิกที่สมาชิกผู้มีสิทธิจะได้รับ แต่มิได้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว ทำให้มีเงินค้างจ่ายอยู่ในบัญชีทั้งสองของสหกรณ์เป็นจำนวนมากและเป็นระยะเวลานาน


ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ.0406-ว.25758 เรื่อง คำแนะนำวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 และตามมาตรา 193/3, 193/33 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงขอประกาศรายชื่อตามรายละเอียดเงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอนจากสมาชิก ดังนี้UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImageUploadImage

จึงประกาศมาเพื่อให้สมาชิกผู้มีสิทธิหรือทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว นำหลักฐานการเป็นทายาทมาติดต่อรับเงินดังกล่าวที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ทุกวันทำการ ทั้งนี้ มีกำหนดภายใน 120 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565 หากไม่มีผู้มีสิทธิมารับเงินดังกล่าว เงินรอจ่ายคืน ลำดับที่ 1-5 จำนวน 2,529.74 บาท และเงินรับโอนจากสมาชิก ลำดับที่ 1 - 15 จำนวนเงินทั้งสิ้น 117,144.48 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะดำเนินการปิดบัญชีและโอนไปเข้าทุนสำรองของสหกรณ์ต่อไป

 

        ประกาศ ณ วันที่  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


เอกสาร