ข่าวสารสหกรณ์
  • 20 ม.ค. 2565
 917

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 

กำหนดการ

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 2

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

ภาคเช้า เวลา 07.00 – 12.30 น.

 

07.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 – 08.40 น. เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

08.40 – 12.30 น. การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

                    
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการเลือกตั้งประธานและกรรมการเลือกตั้ง

ระเบียบวาระที่ 3.1 จำนวนคณะกรรมการที่ว่างลงและการดำรงตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ 3.2 การเลือกประธานและกรรมการเลือกตั้ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 4.4 สรุปผลการดำเนินการระหว่างสหกรณ์ฯ กับบริษัท การบินไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด 
ระเบียบวาระที่ 4.5 ประกาศต่าง ๆ ของนายทะเบียนสหกรณ์ ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 4.6 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 4.7 ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียนและการถูกลงโทษของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5.2 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ (การกำหนดเวลาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นไปตามที่ประธานกรรมการเลือกตั้งกำหนด)


12.30 – 13.30 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

ภาคบ่าย 13.30 น. เป็นต้นไป

   

13.30 น. ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ต่อ)

ระเบียบวาระที่ 5.3 การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 5.4 การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 5.5 นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 5.6 การอนุมัตินโยบายแผนการฝากและการลงทุน ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 5.7 การอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 5.8 การกำหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 5.9 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าธรรมเนียม

ระเบียบวาระที่ 5.10 ประกาศเรื่องเงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอน

ระเบียบวาระที่ 5.11 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พ.ศ. 2547                        
ระเบียบวาระที่ 5.12 การแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ                    
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)     

 

ปิดการประชุมใหญ่

------------------------------------------

    

หมายเหตุ เวลา 10.30 น. และ 15.00 น. บริการอาหารว่างในห้องประชุม