สาระน่ารู้
  • 14 ม.ค. 2565
 8,097

เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? คำนวณอย่างไร?

เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? คำนวณอย่างไร?

ใกล้เข้ามาแล้วกับวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 และทุก ๆ ปีในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั้น สหกรณ์จะมีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทุก ๆ ท่าน สหกรณ์จึงมานำเสนอเกร็ดน่ารู้ ในเรื่อง “เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? แล้ว คำนวณอย่างไร ?” ให้ทุกท่านได้ทราบกัน

 

UploadImage


เงินปันผล... คืออะไร ?

เงินปันผล คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจำนวนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่ง คูณด้วยอัตราเงินปันผลในปีนั้น ๆ 

UploadImage
 

เงินเฉลี่ยคืน... คืออะไร ?

เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จ่ายคืนให้กับสมาชิกผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ในปีเดียวกัน คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์กำหนดไว้ในแต่ละปี สมาชิกที่มิได้กู้เงินใด ๆ กับสหกรณ์เลย จะได้รับเฉพาะส่วนของเงินปันผลตามหุ้น แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

 

UploadImage
 

เงินปันผล... คำนวณอย่างไร?

ตัวอย่าง นายประหยัด อดออม มีทุนเรือนหุ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 100,000 บาท ถือหุ้นในปี 2564 เดือนละ 1,000 บาท จะได้เงินปันผล ดังนี้ (ในตัวอย่างนี้ หากที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผล 5.00%)


หน่วย:บาท

วิธีคิดเงินปันผล

วันที่

หุ้น

วิธีคำนวณปันผล 5.00%

เงินปันผล

31 ธ.ค. 63

ยอดยกมา

100,000

หุ้นยกมา x 5.00%

100,000 x 5.0/100

5,000.00

31 ม.ค. 64

1,000

หุ้นรายเดือน x 5.00% x เวลา

1,000 x 5.0/100 x 11/12

45.83

28 ก.พ. 64

1,000

1,000 x 5.0/100 x 10/12

41.67

31 มี.ค. 64

1,000

1,000 x 5.0/100 x 9/12

37.50

30 เม.ย. 64

1,000

1,000 x 5.0/100 x 8/12

33.33

31 พ.ค. 64

1,000

1,000 x 5.0/100 x 7/12

29.17

30 มิ.ย. 64

1,000

1,000 x 5.0/100 x 6/12

25.00

31 ก.ค. 64

1,000

1,000 x 5.0/100 x 5/12

20.83

31 ส.ค. 64

1,000

1,000 x 5.0/100 x 4/12

16.67

30 ก.ย. 64

1,000

1,000 x 5.0/100 x 3/12

12.50

31 ต.ค. 64

1,000

1,000 x 5.0/100 x 2/12

8.33

30 พ.ย. 64

1,000

1,000 x 5.0/100 x 1/12

4.17

31 ธ.ค. 64

1,000

1,000 x 5.0/100 x 0/12

0.00

รวม

112,000

หุ้นรายเดือน x 5.0% x  เวลา

5,275.00

นายประหยัด อดออม จะได้รับเงินปันผล 5,725.00 บาท 

เงินเฉลี่ยคืน... คำนวณอย่างไร?

ตัวอย่าง นายประหยัด อดออม กู้เงินสหกรณ์ประเภทต่าง ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี จำนวน 62,170.40 บาท สหกรณ์จะต้องคำนวณจากดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกมีอยู่ ตามที่สมาชิกจ่ายจริงแล้วนำมารวมกัน ดังนั้น จำนวนเงินเฉลี่ยคืน คำนวณได้ดังนี้ (ในตัวอย่างนี้ หากที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืน 11%)

 
วิธีคิดเงินเฉลี่ยคืน
ประเภทเงินกู้
ดอกเบี้ยทั้งปี
วิธีคำนวณเงินเฉลี่ยคืน 11%
เงินเฉลี่ยคืน
กู้ฉุกเฉิน
8,512.60
8,512.60 x 11/100
936.39
กู้สามัญทั่วไป
38,521.10
38,521.10 x 11/100
4,237.32
กู้สามัญเพื่อการศึกษา
6,463.25
6,463.25 x 11/100
710.96
กู้สามัญดิจิทัล
8,673.45
8,673.45 x 11/100
954.00
นายประหยัด อดออม ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
6,838.67
 

เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน

กรณีนายประหยัด อดออม เมื่อรวมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้ว จะได้รับเงินจำนวน 12,113.67 บาท = เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน (5,275.00 + 6,838.67 = 12,113.67 บาท)