สาระน่ารู้
  • 14 ม.ค. 2565
 16,278

เปิดรับฝากเหรียญ ทุกวันที่ 11 ถึง 20 ของทุกเดือน

สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่ออมเงินเป็นประจำทุกวันด้วยการหยอดเหรียญใส่กระปุกออมสิน และเก็บสะสมจนเป็นเงินก้อนใหญ่ ท่านสามารถนำเหรียญนั้นมาฝากที่สหกรณ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฝาก หรือค่าธรรมเนียมนับเหรียญ โดยสหกรณ์ได้กำหนดเงื่อนไขการรับฝากเหรียญได้ ดังนี้

 

1. ฝากได้คนละไม่เกิน 3,000 บาท / ครั้ง / วัน

2. สามารถนำเหรียญมาฝากได้ทุกวันที่ 11 - 20 ของทุกเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.

3. ต้องแยกประเภทราคาของเหรียญใส่บรรจุภัณฑ์ก่อนนำฝากทุกครั้งUploadImage

 


 

UploadImage
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  การรับฝากเหรียญจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ

 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้กำหนดรับฝากเงินประเภทต่าง ๆ จากสมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยกำหนดให้สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถนำเหรียญมาฝากที่สหกรณ์ได้ นั้น

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ในคราวประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสม จึงยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง การรับฝากเหรียญจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และกำหนดการรับฝากเหรียญจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ดังนี้

 

1. สหกรณ์ฯ เปิดรับฝากเหรียญระหว่างวันที่ 11 - 20 (เวลา 8.30 – 12.00 น.) ของทุกเดือนในวันทำการ

2. รับฝากเหรียญท่านละ 3,000 บาท/ครั้ง/วัน

3. เหรียญต้องได้รับการคัดแยกประเภทราคาและบรรจุภัณฑ์แล้วเท่านั้น และต้องเป็นเหรียญที่ทางสถาบันการเงินยอมรับว่ามีมูลค่าใช้ได้โดยปกติสภาพ (ไม่ชำรุด)

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

    ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

UploadImage
                                                                     

 

(นายวิชิต สนธิวณิช)
                                                                                       ประธานกรรมการดำเนินการ
                                                                                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เอกสาร