สาระน่ารู้
  • 13 ม.ค. 2565
 2,858

ปี 2564 สหกรณ์ฯ จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก กว่า 30 ล้านบาท

ปี 2564 สหกรณ์ฯ จ่ายสวัสดิการให้สมาชิกกว่า 30 ล้านบาท

เงินสวัสดิการ เป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่สมาชิกจะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ อีกทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดสรรทุนสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบไว้มากมาย ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิการไปทั้งสิ้นรวม 30,432,898.90 ล้านบาท
โดยสามารถสรุปยอดการจ่ายเงินสวัสดิการได้ดังนี้

สวัสดิการสมาชิก

UploadImage
UploadImageUploadImage
 

รวมจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกทั้งสิ้น 29,143,898.90 บาท 


สวัสดิการสมาชิกสมทบ

UploadImage

 

รวมจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกสมทบทั้งสิ้น 1,289,000.00 บาท