ข่าวสารสหกรณ์
  • 05 ม.ค. 2565
 2,074

ขยายเวลา สวัสดิการ โควิด 19 วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65

Highlight

    •    ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน นับจากวันที่ทราบผลการติดเชื้อโควิด-19

    •    จ่ายสวัสดิการ สมาชิก จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

    •    จ่ายสวัสดิการ สมาชิกสมทบ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)


ขยายเวลา เพิ่มความอุ่นใจให้สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน

UploadImage

UploadImage

 

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยจะจ่ายเงินสวัสดิการเมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

    •    เป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

    •    สมาชิกผู้ติดเชื้อ สหกรณ์จ่ายสวัสดิการจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จ่ายเพียงครั้งเดียว (วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท)

    •    สมาชิกสมทบผู้ติดเชื้อ สหกรณ์จ่ายสวัสดิการจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จ่ายเพียงครั้งเดียว (วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท)

    •    ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน นับจากวันที่ทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19
    •    กำหนดเวลาการขอรับสวัสดิการ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565 หรือเมื่อสหกรณ์อนุมัติครบจำนวนเงินตามวงเงินที่กำหนดไว้ดังกล่าวแล้ว ให้คำขอนั้นเป็นอันตกไป

 UploadImage


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอเป็นส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือและเพิ่มความอุ่นใจแก่สมาชิกทุกท่าน เพื่อร่วมฝ่าฝันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #โควิด19 เราต้องรอด #สู้ไปด้วยกัน #ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก 


ขั้นตอนการยื่นรับสวัสดิการ

UploadImage


 


เอกสาร