ข่าวสารสหกรณ์
 • 28 ธ.ค. 2564
 9,814

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ทุกประเภท 0.15% เงินฝากทุกประเภท 0.35%

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ทุกประเภท 0.15%

เงินฝากทุกประเภท 0.35%
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสถานการณ์การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ข้อ 106 (1)

 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 44 ในคราวประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก ดังนี้

 

1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.15% ต่อปี

 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จากเดิม ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี เหลือ 5.40% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญทั่วไป จากเดิม ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี เหลือ 5.40% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญดิจิทัล จากเดิม ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี เหลือ 5.40% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา จากเดิม ดอกเบี้ย  3.95 % ต่อปี เหลือ 3.80% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม จากเดิม ดอกเบี้ย 3.95 % ต่อปี เหลือ 3.80% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน จากเดิม ดอกเบี้ย 3.95 % ต่อปี เหลือ 3.80% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จากเดิม ดอกเบี้ย 3.95 % ต่อปี เหลือ 3.80% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว จากเดิม ดอกเบี้ย 3.95 % ต่อปี เหลือ 3.80% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว จากเดิม ดอกเบี้ย 5.55 % ต่อปี เหลือ 5.40% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ จากเดิม ดอกเบี้ย 3.95 % ต่อปี เหลือ 3.80% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ จากเดิม 3.95 % ต่อปี เหลือ 3.80% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน จากเดิม ดอกเบี้ย 3.95 % ต่อปี เหลือ 3.80% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญที่รับชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน จากเดิม ดอกเบี้ย 3.20 % ต่อปี เหลือ 3.05% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญซึ่งยอดเงินกู้ไม่เกิน 90% ของหุ้น จากเดิม 5.35 % ต่อปี เหลือ 5.20% ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษหุ้น จากเดิม ดอกเบี้ย 5.35 % ต่อปี เหลือ 5.20% ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเงินฝาก จากเดิม ดอกเบี้ย 3.95 % ต่อปี เหลือ 3.80% ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ
 • ประเภทที่ 1 คงที่ 2 ปี แรก จากเดิม ดอกเบี้ย  5.00% ต่อปี เหลือ 4.85% ต่อปี สำหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย จากเดิม 5.25% ต่อปี เหลือ 5.10% ต่อปี
 • ประเภทที่ 2 จากเดิม 5.25% ต่อปี เหลือ 5.10% ต่อปี
   
 • เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว ไม่เกิน 90% ของเงินฝาก จากเดิม ดอกเบี้ย 4.40 % ต่อปี เหลือ 4.25% ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ จากเดิม ดอกเบี้ย 4.40 % ต่อปี เหลือ 4.25% ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน จากเดิม ดอกเบี้ย  5.45 % ต่อปี เหลือ 5.30% ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากเดิม ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี เหลือ 5.40% ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
 • ประเภทที่ 1 (0% 12 เดือนแรก) เดือนที่ 13 - 24 จากเดิม ดอกเบี้ย 3.05% เหลือ 2.90% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 3 จากเดิม ดอกเบี้ย 5.00% เหลือ 4.85 % ต่อปี
  ประเภทที่ 2 (0% 6 เดือนแรก) เดือนที่ 7 - 24 จากเดิม ดอกเบี้ย 4.05% เหลือ 3.90% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 3 จากเดิม ดอกเบี้ย 5.00% เหลือ 4.85 % ต่อปี
  ประเภทที่ 3 จากเดิม ดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี เหลือ 4.85 % ต่อปี
  **กรณีเบิกเงินกู้เพื่อการเคหะ เป็นงวดๆ ตามผลการก่อสร้างนั้น ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ 3 และหลังจากเบิกเงินครบตามสัญญาเงินกู้แล้ว ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ประเภท ที่ 1 หรือ 2 ตามที่สมาชิกยื่นความประสงค์
   
  2. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท 0.35% ต่อปี
 • ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จากเดิม ดอกเบี้ย  2.35% ต่อปี เหลือ  2.00% ต่อปี
 • ออมทรัพย์พิเศษ จากเดิม ดอกเบี้ย  2.60 % ต่อปี เหลือ 2.25% ต่อปี
 • ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข จากเดิม ดอกเบี้ย  3.35 % ต่อปี เหลือ 3.00% ต่อปี
 • ออมทรัพย์อเนกประสงค์ จากเดิม ดอกเบี้ย 2.35 % ต่อปี เหลือ 2.00% ต่อปี
 • ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จากเดิม ดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี เหลือ 3.25% ต่อปี

 

Infographic


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

เอกสาร