กิจกรรมสมาชิก
  • 15 ธ.ค. 2564
 2,162

สอ.ปม. “ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2564


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของสหกรณ์ โดยอาคารสำนักงานของสหกรณ์ได้ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไว้ใช้งานอย่างครบถ้วน ทั่วทั้งสำนักงาน รวมถึงได้จัดทำการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ขึ้นเป็นประจำทุกปี


UploadImage


UploadImage
อบรมแผนการ "ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2564

 

ในปี 2564 นี้ สหกรณ์ ได้ทำการ “ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ขึ้นในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ในเวลา 16.00 น. โดยได้จัดประชุมเชิงวิชาการ , การตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง , การอพยพและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้เกิดความชำนาญในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างทันเวลา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


" ดูแลและห่วงใย เพราะสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน"