สาระน่ารู้
  • 14 ธ.ค. 2564
 4,865

ประมวลจริยธรรม และ จรรยาบรรณ ของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

    

ประมวลจริยธรรม และ จรรยาบรรณ ของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์


UploadImage

ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กำหนดให้สหกรณ์ต้องจัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

    

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว โดยมติกรรมการดำเนินการ ชุดที่44 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564  จึงได้ออกประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของสหกรณ์  (คลิ๊กอ่านประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์)

UploadImage


และเพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ได้ตระหนักรู้ว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีข้อควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติใดบ้างที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด เพื่อให้องค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่ได้รับยกย่องในเกียรติศักดิ์ศรี จึงกำหนดจรรยาบรรณบุคลากรของสหกรณ์

 

โดย มติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 44 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง การกำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และให้ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ดังนี้ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดจรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์)