ข่าวสารสหกรณ์
  • 08 ธ.ค. 2564
 4,544

แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผล ภายใน 7 ม.ค. 65

เลือกรับได้ 2 กรณี เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ หรือโอนเป็นหุ้น

ใกล้เข้ามาแล้ว..กับการรับผลตอบแทนที่สมาชิกได้ร่วมถือหุ้นกับสหกรณ์ และได้รับเงินปันผลนั่นเอง ในทุก ๆ ปี เมื่อใกล้จะครบปีบัญชีของสหกรณ์ (31 ธันวาคม) สหกรณ์จะเปิดให้สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถส่งเรื่องแจ้งการเปลี่ยนการรับเงินปันผล

1. เดิม รับปันผลโดยโอนเป็นทุนเรือนหุ้น เปลี่ยนเป็น รับเงินปันผลโดยให้เข้าบัญชีเงินฝาก 
2. เดิม เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ เปลี่ยนเป็น รับเงินปันผลโดยให้โอนเข้าทุนเรือนหุ้น

สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลให้สหกรณ์ทราบ โดยทำเป็นหนังสือ เขียนชื่อ – สกุล เลขที่สมาชิก และระบุความประสงค์ให้ชัดเจน และส่งให้สหกรณ์ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565


UploadImage
ช่องทางการส่งเอกสาร
  • ทางโทรสาร หมายเลข 02-579-9774
  • ทางไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ป.ณ. 169 ปณศ. จตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900
  • ทางไลน์สหกรณ์ @forestcoop
  • ทาง E-mail : forestcoop@gmail.com

**หมายเหตุ**
  • สมาชิกที่เดิมรับเงินปันผล โดยให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากอยู่แล้ว และต้องการรับเงินปันผลแบบเดิม ไม่ต้องทำหนังสือแจ้งมายังสหกรณ์
  • สมาชิกที่ถือหุ้นเต็มตามที่สหกรณ์กำหนดแล้ว (สมาชิกไม่เกิน 2.5 ล้านบาท/สมาชิกสมทบไม่เกิน 1 ล้านบาท) จะไม่สามารถขอรับเงินปันผล โดยให้โอนเป็นทุนเรือนหุ้นได้
  • การรับเงินปันผลโดยให้เข้าบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์เท่านั้น
  • สมาชิกที่ไม่เคยแจ้งความประสงค์ใดๆ เงินปันผลจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์โดยอัตโนมัติ