ข่าวสารสหกรณ์
  • 29 พ.ย. 2564
 1,834

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

UploadImage
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง   รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

----------------------------

 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา นั้น

 

บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ทำการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

 

1. นางสาวสุภาวดี เรืองมา

2. นางสาวกัญญาภัทร ภูดิฐธนสกุล

 

โดยให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก มารายงานตัวที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

              

 

ประกาศ    วันที่  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

    UploadImage

    

    
(นายวิชิต สนธิวณิช)

    ประธานกรรมการดำเนินการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


เอกสาร