ข่าวสารสหกรณ์
  • 01 ต.ค. 2564
 4,050

ดูแลกัน ตลอดไป > สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเกษียณ และ ยังคงเป็นสมาชิกต่อกับสหกรณ์

ดูแล ห่วงใย ใส่ใจกัน ตลอดไป  เดือน ต.ค. สอ.ปม. จ่ายสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ

 

สำหรับสมาชิกที่ก้าวเข้าสู่วัย 60 ปีนั้น เดือนตุลาคมของทุกปี ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งแก่สมาชิกสหกรณ์ป่าไม้ ที่ปฎิบัติหน้าที่ ปกป้อง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมาอย่างยาวนาน  เป็นเดือนที่ต้องเตรียมตัวสู่การเกษียณอายุราชการ เดือนสุดท้ายแห่งการทำงาน

 

เพราะมีท่านจึงมีเรา ตอบแทนที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนาน สหกรณ์มีสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ มอบให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและยังคงเป็นสมาชิกต่อกับสหกรณ์... ด้วยสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก และสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ที่จะมอบให้ท่านในเดือนตุลาคมของทุกปี

 1 สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก

มอบให้สมาชิกเมื่ออายุครบ 60 ปี และเป็น สมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี

 

จ่ายสวัสดิการให้เพียงครั้งเดียว

จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกในเดือนตุลาคม หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 

การนับอายุการเป็นสมาชิก

ให้นับถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปีเศษของปีให้ตัดทิ้ง สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณ์อื่น ให้นับอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับโอนผู้นั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์

 

การคิดคำนวณเงินสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก

ให้คำนวณจากจำนวนปีที่เป็นสมาชิกคูณด้วยจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์หารด้วยหนึ่งร้อย  ( จำนวนปีx จำนวนหุ้น ÷ 100) หากต่ำกว่า 2,000 บาท ให้จ่าย 2,000 บาท แต่ทั้งนี้จำนวนเงินบำเหน็จต้องไม่เกิน 10,000 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียวเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี

 

กรณีสมาชิกยังมีหนี้ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์เกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น

ให้สหกรณ์นำเงินที่คำนวณได้มาชำระหนี้ของสมาชิกที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดก่อน

 

สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

 

UploadImage

2. สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

มอบให้สมาชิกเมื่ออายุตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป และเป็น สมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี

 

จ่ายสวัสดิการให้ทุกปี

จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกในเดือนตุลาคมของทุกปี หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 

การนับอายุการเป็นสมาชิก

ให้นับถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปีเศษของปีให้ตัดทิ้ง สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณ์อื่น ให้นับอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับโอนผู้นั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์

 

จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกอาวุโส ตามรายละเอียด ดังนี้

  • สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี   จ่าย  1,000 บาท 
  • สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี       จ่าย  1,500 บาท
  • สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี       จ่าย  2,000 บาท

สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์
 

Infographic


UploadImage