ข่าวสารสหกรณ์
  • 27 ก.ย. 2564
 6,592

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564


UploadImage คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับ “ทุนส่งเสริมการศึกษา”

UploadImage คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับ “ทุนเรียนดี”

UploadImage คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับ “ทุนเกียรตินิยม”

UploadImage คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับ “ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ”

 
-รายละเอียดทุน-

ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 600 บาท

ทุนเรียนดี

- ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,200 บาท

- ระดับมัธยมศึกษา

ระดับต้น ทุนละ 1,500 บาท

ระดับปลาย ทุนละ 2,000 บาท 

- ระดับอาชีวศึกษา

ระดับ ปวช. ทุนละ 1,500 บาท

ระดับ ปวส. ทุนละ 2,000 บาท    

- ระดับอุดมศึกษา
ทุนละ 2,500 บาท

ทุนเกียรตินิยม
เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพิ่มอีก 2,500 บาท

เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพิ่มอีก 1,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

ทุนละ 3,500 บาท

 

** สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกในวันที่ 30 กันยายน 2564**


 UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564

-------------------------------------
 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นั้น บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในปี 2564 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1,379 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,513,700 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้                    
                                                 
    

1. ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี และบุตรสมาชิกผู้ที่ขอรับทุนเรียนดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดี จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาแทน ทุนละ 600 บาท มีผู้ได้รับทุน 726 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 435,600 บาท

                

2.  ทุนประเภทเรียนดี มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ส่งใบสมัครขอรับทุนและมีผลการเรียนสูงสุดของปีการศึกษา 2563

                     

2.1 ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) ทุนละ 1,200 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.70 – 4.00 มีผู้ได้รับทุน 288 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 345,600 บาท 

- ระดับประถมศึกษา ป.1  มีผู้ได้รับทุน จำนวน 45 ราย

- ระดับประถมศึกษา ป.2  มีผู้ได้รับทุน จำนวน 54 ราย

- ระดับประถมศึกษา ป.3  มีผู้ได้รับทุน จำนวน 53 ราย 

- ระดับประถมศึกษา ป.4  มีผู้ได้รับทุน จำนวน 47 ราย

- ระดับประถมศึกษา ป.5  มีผู้ได้รับทุน จำนวน 39 ราย

- ระดับประถมศึกษา ป.6  มีผู้ได้รับทุน จำนวน 50 ราย
 

2.2  ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.3) ทุนละ 1,500 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดีมีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.70 – 4.00 มีผู้ได้รับทุน 105 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 157,500 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษา ม.1 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 29 ราย

- ระดับมัธยมศึกษา ม.2 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 31 ราย 

- ระดับมัธยมศึกษา ม.3 มีผู้ได้รับทุน จำนวน 45 ราย

 

2.3 ระดับมัธยมศึกษา (ม.4 – ม.6) ทุนละ 2,000 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.50 – 4.00 มีผู้ได้รับทุน 120 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษา ม.4  มีผู้ได้รับทุน จำนวน 40 ราย

- ระดับมัธยมศึกษา ม.5  มีผู้ได้รับทุน จำนวน 38 ราย

- ระดับมัธยมศึกษา ม.6  มีผู้ได้รับทุน จำนวน 42 ราย

 

2.4 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1 – 3) ทุนละ 1,500 ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.50 – 4.00 มีผู้ได้รับทุน 3 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท 

- ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1) มีผู้ได้รับทุน จำนวน 1 ราย

- ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.2) มีผู้ได้รับทุน จำนวน 1 ราย

- ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.3) มีผู้ได้รับทุน จำนวน 1 ราย          

                    

2.5 ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1 –2) ทุนละ 2,000 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.50 – 4.00 มีผู้ได้รับทุน 7 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท 

- ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1) มีผู้ได้รับทุน จำนวน 3 ราย

- ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.2) มีผู้ได้รับทุน จำนวน 4 ราย

 

2.6  ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละ 2,500 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.50 – 4.00 มีผู้ได้รับทุน 97 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 242,500 บาท 

- ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 1) มีผู้ได้รับทุน จำนวน 22 ราย

- ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 2) มีผู้ได้รับทุน จำนวน 28 ราย

- ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 3) มีผู้ได้รับทุน จำนวน 17 ราย

- ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 4 ขึ้นไป) มีผู้ได้รับทุน จำนวน 30 ราย

                      

2.7 ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม มอบให้กับบุตรสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2564

(1)  เกียรตินิยมอันดับ 1 ทุนละ 2,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 14 ราย

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท                          

(2)  เกียรตินิยมอันดับ 2 ทุนละ 1,000 บาท มีผู้ได้รับทุน 11 ราย

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท

 

3. ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทุนละ 3,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 8 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,000 บาท

 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรให้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้                                    

 

 

                                               ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImage


เอกสาร