ข่าวสารสหกรณ์
  • 27 ก.ย. 2564
 816

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์รอบสอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์รอบสอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
-------------------------------------

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์รอบแรก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรก มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์รอบแรกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์รอบสอง ดังต่อไปนี้

1.  นายอนุกูล ติดรัก
2.  นายธนกฤษ ชุ่มโชติ
3.  นางสาวสุดารัตน์ โคกคำยาน
4.  นายธนบัตร แพรศรี
5.  นางสาวกัญญรัตน์ เกิดสุข
6.  นางสาวฐิตินันท์ พันธุ์วงศ์ราษฎร์
7.  นายจักรพงษ์ ยอดจิตร
8.  นางสาวนภาษิณี คำสิยาภรณ์

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์รอบสอง ดังนี้ 

1. การสอบภาคปฏิบัติ (70 คะแนน)

(1) สอบในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 โดยให้ผู้สอบมารายงานตัวพร้อมกันในเวลา 08.30 น.  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

(2) ผู้สอบจะต้องนำคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กพร้อมติดตั้งโปรแกรมการออกแบบ และโปรแกรมการตัดต่อภาพวิดีโอและเสียงมาเพื่อใช้ในการสอบ

(3) ผู้สอบจะต้องนำอุปกรณ์สำหรับใช้ในการถ่ายภาพนิ่งและภาพวิดีโอมาเพื่อใช้ในการสอบ

2. การสอบสัมภาษณ์รอบสอง (30 คะแนน)

สอบในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ในการเข้าสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอื่นใด สหกรณ์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวันและเวลาการสอบได้ตามความเหมาะสม
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     สหกรณ์จึงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ ดังนั้น สหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 

ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าสอบ

1. การคัดกรองผู้เข้าสอบ

1.1 ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบทุกท่านก่อนเข้าสถานที่สอบ ณ จุดคัดกรอง โดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร

1.2 ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านกรอกแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโรนา (COVID-19) โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

 

2. สหกรณ์ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมการสอบ

2.1 มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป

2.2 มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือน้ำมูกไหล หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ         

2.3 บุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

2.4 บุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน     


ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

1. นำหน้ากากอนามัยมาเองและสวมใส่ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในสำนักงานสหกรณ์

2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการสอบ ณ จุดที่จัดเตรียมไว้
3. หากมีไข้ หรือไอ หรือน้ำมูกไหล หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ โปรดแจ้งผู้คุมสอบเพื่อขออนุญาตออกจากห้องสอบ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 


UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  กำหนดการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบแรกเรียบร้อยแล้วนั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอแจ้งกำหนดวัน เวลา ที่จะทำการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 

1. การสอบสัมภาษณ์รอบแรก

(1) สอบสัมภาษณ์รอบแรกในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

(2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์รอบสอง ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบแรกจึงมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ

 

2. การสอบภาคปฏิบัติ (70 คะแนน)

(1) สอบปฏิบัติในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

(2) ผู้สอบจะต้องนำคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กพร้อมติดตั้งโปรแกรมการออกแบบ และโปรแกรมการตัดต่อภาพวิดีโอและเสียงมาเพื่อใช้ในการสอบ

(3) ผู้สอบจะต้องนำอุปกรณ์สำหรับใช้ในการถ่ายภาพนิ่งและภาพวิดีโอมาเพื่อใช้ในการสอบ

 

3. การสอบสัมภาษณ์รอบสอง (30 คะแนน)

สอบสัมภาษณ์รอบสองในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอื่นใด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวันและเวลาการสอบได้ตามความเหมาะสม    

 

4. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

(1) ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

(2) สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณารับบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ก็ได้ หากเห็นว่าไม่มีผู้ใดที่เหมาะสมตามที่สหกรณ์ต้องการ

 

5. การปฏิบัติงาน

ให้เริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

              ประกาศ ณ วันที่ 13กันยายน พ.ศ. 2564

 

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


เอกสาร