ข่าวสารสหกรณ์
  • 13 ก.ย. 2564
 996

กำหนดการสอบสัมภาษณ์รอบแรก และ กำหนดการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  กำหนดการสอบสัมภาษณ์รอบแรก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
-------------------------------------

 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา โดยให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรกในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีมาตรการประกาศล็อกดาวน์ จำกัดการเดินทาง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้มีประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบสัมภาษณ์รอบแรก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์รอบแรกดังกล่าวออกไปก่อน เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย สหกรณ์ฯ จะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบต่อไป นั้น

 

บัดนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศคลายล็อกดาวน์ และกรุงเทพมหานครได้มีประกาศให้สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนไม่เกิน 25 คนได้ ดังนั้น เพื่อให้การสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้กำหนดการสอบสัมภาษณ์รอบแรก ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรกมารายงายตัวและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 

1. รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก

1) นายอนุกูล ติดรัก

2) นายธนกฤษ ชุ่มโชติ

3) นางสาวสุดารัตน์ โคกคำยาน    

4) นายธนบัตร แพรศรี

5) นางสาวชลธิชา ใจเพียร

6) นายชยากร บุทเสน

7) นางสาวกัญญรัตน์ เกิดสุข

8) นางสาวจีระภา ลอศิริกุล

9) นางสาวฐิตินันท์ พันธุ์วงศ์ราษฎร์

10) นายจักรพงษ์ ยอดจิตร

11) นางสาวนภาษิณี คำสิยาภรณ์

12) นางสาวจันทิมา พุ่มมณี

 

2. ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรก มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตามเวลา ดังนี้

1) ลำดับที่ 1 – 4   รายงานตัวเวลา 08.30 น.

2) ลำดับที่ 5 – 8   รายงานตัวเวลา 09.30 น.

3) ลำดับที่ 9 – 12  รายงานตัวเวลา 10.30 น.

 

การรายงานตัว ให้นำหลักฐานใบสมัครฉบับจริงและเอกสารแนบประกอบการสมัครพร้อมรับรองสำเนา (ตามประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564) มามอบให้สหกรณ์ในวันสอบสัมภาษณ์รอบแรก หากไม่นำมาให้จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
ซึ่งเอกสารประกอบด้วย

1. ใบสมัครตามแบบของสหกรณ์

2. สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

4. หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่สมัคร)

6. หลักฐานหรือหนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงาน หรือประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ กรณีมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณรัตนพร สิทธิกุลนันท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0840123115 และในการเข้าสอบผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แนบท้ายประกาศนี้

 

           

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

              ประกาศ ณ วันที่ 13กันยายน พ.ศ. 2564

 

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     สหกรณ์จึงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ ดังนั้น สหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 

ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าสอบ

1. การคัดกรองผู้เข้าสอบ

1.1 ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบทุกท่านก่อนเข้าสถานที่สอบ ณ จุดคัดกรอง โดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร

1.2 ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านกรอกแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโรนา (COVID-19) โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

 

2. สหกรณ์ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมการสอบ

2.1 มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป

2.2 มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือน้ำมูกไหล หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ         

2.3 บุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

2.4 บุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน     


ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

1. นำหน้ากากอนามัยมาเองและสวมใส่ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในสำนักงานสหกรณ์

2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการสอบ ณ จุดที่จัดเตรียมไว้3. หากมีไข้ หรือไอ หรือน้ำมูกไหล หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ โปรดแจ้งผู้คุมสอบเพื่อขออนุญาตออกจากห้องสอบ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 


UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  กำหนดการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบแรกเรียบร้อยแล้วนั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอแจ้งกำหนดวัน เวลา ที่จะทำการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 

1. การสอบสัมภาษณ์รอบแรก

(1) สอบสัมภาษณ์รอบแรกในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

(2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์รอบสอง ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบแรกจึงมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ

 

2. การสอบภาคปฏิบัติ (70 คะแนน)

(1) สอบปฏิบัติในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

(2) ผู้สอบจะต้องนำคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กพร้อมติดตั้งโปรแกรมการออกแบบ และโปรแกรมการตัดต่อภาพวิดีโอและเสียงมาเพื่อใช้ในการสอบ

(3) ผู้สอบจะต้องนำอุปกรณ์สำหรับใช้ในการถ่ายภาพนิ่งและภาพวิดีโอมาเพื่อใช้ในการสอบ

 

3. การสอบสัมภาษณ์รอบสอง (30 คะแนน)

สอบสัมภาษณ์รอบสองในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอื่นใด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวันและเวลาการสอบได้ตามความเหมาะสม    

 

4. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

(1) ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

(2) สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณารับบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ก็ได้ หากเห็นว่าไม่มีผู้ใดที่เหมาะสมตามที่สหกรณ์ต้องการ

 

5. การปฏิบัติงาน

ให้เริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

              ประกาศ ณ วันที่ 13กันยายน พ.ศ. 2564

 

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


เอกสาร