ภาพกิจกรรม
  • 02 ส.ค. 2564
 1,013

สอ.ปม. แจ้งยกเลิกการจับรางวัลชีวิตพอเพียง > ตามกฎกระทรวงปี 64

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอแจ้งยกเลิกการจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง โดยจะไม่มีการจับรางวัล นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


UploadImage
 

โดยการจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงนั้น สหกรณ์จะมอบสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท ให้แก่สมาชิกที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ปีละ 2 ครั้ง รวม เป็นเงิน 100,000 บาท และจะจับรางวัลทุกวันที่ 28 กันยายน (วันก่อตั้งสหกรณ์ของทุกปี) และวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของทุกๆปี

 

สหกรณ์จำเป็นต้องยกเลิกตามกฎกระทรวงปี 64

ซึ่งการยกเลิกการจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงนั้น เป็นไปตามตามกฎกระทรวง เรื่อง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หมวด 4 การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ข้อ 22 กำหนดว่า “ห้ามมิให้สหกรณ์ให้ผลตอบแทนอื่นใดนอกจากดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นของกำนัลแก่สมาชิกในโอกาสประเพณีนิยมที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปและมีการให้แก่สมาชิกทุกรายที่เข้าเงื่อนไขซึ่งสหกรณ์กำหนดอย่างเท่าเทียมกัน”

UploadImage

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงขอยกเลิกการจับรางวัลดังกล่าวสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


UploadImage

 

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง ยกเลิกการจับรางวัล

สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง


-------------------------------------

 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กำหนดให้สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงกับสหกรณ์ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการประหยัด อดออม ของชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยการ ลด-ละ-เลิก สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนนั้น

 

ซึ่งตามประกาศดังกล่าว ข้อ 6 กำหนดให้มีการจับรางวัลสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงปีละ 2 ครั้ง โดยจะนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงของสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 

6.1 จับรางวัลในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เงินรางวัลรวม 50,000 บาท ดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินฝากจำนวน 10,000.00 บาท 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เงินฝากจำนวน  5,000.00 บาท 2 รางวัล

รางวัลที่ 3 เงินฝากจำนวน  1,000.00 บาท 30 รางวัล

 

6.2 จับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทุกปี เงินรางวัลรวม 50,000 บาท ดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินฝากจำนวน 10,000.00 บาท 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เงินฝากจำนวน  5,000.00 บาท 2 รางวัล

รางวัลที่ 3 เงินฝากจำนวน  1,000.00 บาท 30 รางวัล

 

เนื่องด้วยได้มีประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หมวด 4 การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ข้อ 22 กำหนดว่า

“ห้ามมิให้สหกรณ์ให้ผลตอบแทนอื่นใดนอกจากดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นของกำนัลแก่สมาชิกในโอกาสประเพณีนิยมที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปและมีการให้แก่สมาชิกทุกรายที่เข้าเงื่อนไขซึ่งสหกรณ์กำหนดอย่างเท่าเทียมกัน”

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว สหกรณ์ฯ จึงขอยกเลิกการจับรางวัลดังกล่าวสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

              ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


เอกสาร