ข่าวสารสหกรณ์
  • 21 ก.ค. 2564
 2,458

ประกาศ เลื่อนการสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  เลื่อนการสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-------------------------------------
 

ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กำหนดให้มีการสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นั้น


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมาตรการประกาศล็อกดาวน์ จำกัดการเดินทาง และห้ามมิให้มีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 

ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของ ศบค. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม จึงขอเลื่อนการสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ออกไปก่อน ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย สหกรณ์ฯ จะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบต่อไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

              ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

 

 


เอกสาร