สาระน่ารู้
 • 19 ก.ค. 2564
 14,852

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก หากเสียชีวิต ได้รับอะไรบ้าง?

 

สวัสดีครับชาวสหกรณ์ป่าไม้ สาระน่ารู้ตอนนี้ เราจะนำเสนอเรื่อง สิทธิประโยชน์ ของสมาชิกสหกรณ์ หากเสียชีวิต ไปแล้วจะได้รับอะไรบ้าง? ขั้นตอนป็นอย่างไร? เราไปอ่านกันเลยครับ
 

UploadImage

สมาชิกและสมาชิกสมทบ เมื่อเสียชีวิตแล้วได้รับอะไรบ้าง?

โดยการแบ่งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนั้นแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

1. สมาชิกและสมาชิกสมทบ “ที่มีประกันชีวิตกลุ่ม”

2. สมาชิกและสมาชิกสมทบ “ที่ไม่มีประกันชีวิตกลุ่ม”
 

UploadImage


สมาชิก ที่มีประกันชีวิตกลุ่มได้รับอะไรบ้าง?

 • ได้รับเงินสินไหม จากบริษัทประกันภัย
 • ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ : สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก
 • ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ : สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการ (เฉพาะการเสียชีวิตจากปฎิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น)

UploadImage

สมาชิกสมทบ ที่มีประกันชีวิตกลุ่มได้รับอะไรบ้าง?

 • ได้รับเงินสินไหม จากบริษัทประกันภัย
 • ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ : สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ
 • ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ : สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการ (เฉพาะการเสียชีวิตจากปฎิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น)
UploadImage


สมาชิก ที่ไม่มีประกันชีวิตกลุ่มได้รับอะไรบ้าง?

 • ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ : สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก
 • ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ : สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการ (เฉพาะการเสียชีวิตจากปฎิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น)
 • ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ : สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ประกันชีวิต

UploadImage

สมาชิกสมทบ ที่ไม่มีประกันชีวิตกลุ่มได้รับอะไรบ้าง?

 • ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ : สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ
 • ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ : สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการ (เฉพาะการเสียชีวิตจากปฎิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น
UploadImage
 

สมาชิกเสียชีวิตขอรับสินไหมอย่างไร?

สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีประกันชีวิตกลุ่ม หากเสียชีวิตจะขอรับสินไหมอย่างไร?


UploadImage
 

การเตรียมเอกสารขอรับสินไหม

การเตรียมเอกสาร สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี จากสาเหตุของการเสียชีวิต ดังนี้

1. เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

UploadImage

 

กรณีเสียชีวิต เนื่องจากเจ็บป่วย

ให้ทายาทเตรียมเอกสารรับสินไหม ดังนี้

1. สำเนาใบมรณะบัตร

2. สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้เสียชีวิต

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ ประทับตรา “ตาย”

4. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)

5. ใบรับแจ้งการตาย (กรณีเสียชีวิตที่บ้าน) พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน

**เอกสารประกอบการขอรับเงินสินไหม จำนวน 2 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ 

 

UploadImage

กรณีเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ

ให้ทายาทเตรียมเอกสารรับสินไหม ดังนี้

1. สำเนาใบมรณะบัตร

2. สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้เสียชีวิต

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ ประทับตรา “ตาย”

4. รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี

5. ใบรายงานชันสูตรพลิกศพ

** เอกสารประกอบการขอรับเงินสินไหม จำนวน 2 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ

UploadImage


การส่งเอกสารขอรับสินไหม

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งเอกสารมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้

ทางไปรษณีย์ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ นำส่งด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์

 

ประกันชีวิตกลุ่มคืออะไร? เบี้ยประกันเท่าไร?

UploadImage


ประกันชีวิตกลุ่มคือ การทำประกันภัยแบบหลายคนภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน (กรมธรรม์ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด) โดยนิยมทำให้กับบุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงาน ที่ทำประกันชีวิตกลุ่มเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจากประกันชีวิตส่วนบุคคล ที่ซื้อผ่านตัวแทนประกัน และความคุ้มครองครอบคลุมเฉพาะผู้ซื้อกรมธรรม์เพียงผู้เดียว


UploadImage


เป็นสมาชิกรับความคุ้มครองทันที

สมาชิกทุกคนรับความคุ้มครอง ฟรี!! ในเบี้ยประกันเริ่มต้น เดือนละ 35 บาท

**ทันทีที่บริษัทประกันตอบรับการทำประกันชีวิต

เงื่อนไขการสนับสนุนค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครอง ดังนี้

1.ในกรณีที่สมาชิกเลือกทำประกันชีวิตกลุ่มค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 35 บาท สหกรณ์จ่ายสนับสนุนค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกเดือนละ 35 บาท ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิตทั่วไป 100,000 บาท เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 150,000 บาท จนถึงอายุ 70 ปี

2.ในกรณีที่สมาชิกเลือกทำประกันชีวิตกลุ่มค่าเบี้ยประกันเกินกว่า 35 บาท สหกรณ์จ่ายสนับสนุนค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกเดือนละ 50 บาทหรือปีละ 600 บาทต่อคน จนถึงอายุ 70 ปี

**เมื่ออายุครบ 66 ปี แล้ว อัตราเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มของท่านจะลดลงเหลือ 270 บาท เท่านั้น


 

อัตราเบี้ยประกันเพิ่มเติมสำหรับสมาชิก

UploadImage
 

สมาชิกสมทบ ทำประกันชีวิตแบบสมัครใจได้

UploadImage
 

• รับทำประกันชีวิตที่อัตราเบี้ยประกัน 270 และ 470 บาท เท่านั้น

• กรณีสมัครประกันใหม่ สมาชิกสมทบจะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี

• กรณีที่สมาชิกสมทบทำประกันชีวิตในอัตราเบี้ย 470 บาท เมื่ออายุครบ 66 ปี แล้ว อัตราเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มของท่านจะลดลงเหลือ 270 บาท เท่านั้น

• ประกันสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสมาชิกสมทบอายุ 70 ปี

 

UploadImage
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์คืออะไร?

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าคืออะไร? และอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ก็เปรียบเสมือนพินัยกรรมดี ๆ นั่นเอง เพราะเป็นหนังสือที่กำหนดสิทธิให้แก่บุคคล เช่นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์


UploadImage


หากสมาชิกถึงแก่กรรมด้วยเหตุใดก็ตาม ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้ท่านทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้แก่ทายาท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับสมาชิกผู้แสดงเจตนาเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสินไหมทดแทน (หลังจากหักหนี้ที่มีต่อสหกรณ์แล้ว) และเงินสวัสดิการที่จะได้รับตามระเบียบสหกรณ์ ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ทั้งนี้ผู้รับโอนประโยชน์สามารถระบุได้ตั้งแต่ 1 คน หรือหลายคนก็ได้ 


UploadImage
 

การทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ มีความสำคัญมาก ฉะนั้น หากสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ทำหนังสือฉบับนี้ หรือได้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้แล้ว แต่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ โปรดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยระบุวันที่ให้ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อสมาชิก และลายมือชื่อพยานให้ครบถ้วน

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ คลิ๊ก แล้วส่งเอกสารมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ป.ณ. 169 ปณศ.จตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900

 

ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนแล้วสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ Application Forest CO-OP
UploadImage