ข่าวสารสหกรณ์
  • 25 มิ.ย. 2564
 2,072

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-------------------------------------


ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา นั้น


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 

1. นางสาวสาวิตรี ศักดา

2. นางสาวประภัสสร คงเงิน

3. นางสาวถนอมกุล พจชนาถ

4. นางสาวภารวี ดำรงศีล

5. นางสาวรัญญา ทองเพ็ชร

6. นางสาวศิโรรัตน์ รพีดีมงคล

7. นายกฤติภาส อ่อนสำลี

8. นางสาวสุภาวดี เรืองมา

9. นางสาวพิชญธิดา โพธิจาด

10. นางสาวสิริยากร นราพันธ์

11. นางสาวกัญญาภัทร ภูดิฐธนสกุล

12. นางสาวสวรส จันทะปัด

13. นางสาวอรทัย รุ่งแกร

14. นางสาวญาณินี จันทรัตน์

15. นางสาวโนไอณี ศิริอุมากุล

16. นางสาวณัฐฐณิฏ ทรัพย์คูณสุข

17. นายปัณณวัชร์ สุทธิพัฒนารัตน์

18. นางสาววันทนา เฉียบแหลม

19. นางสาวฐิตินันท์ มีศรี

20. นางสาวภัทรดา โคตรนายูง

21. นายชัยณรงค์ หมื่นประเสริฐดี

22. นางสาวกัญญาภัค กาญจนภิรมย์

23. นางสาวอัจฉรา อุทัยกรรณ์

24. นางสาวสุภชาดา สุริยะโสภา

25. นางสาวแพรวพรรณ เข็มตรง

26. นางสาวณัชญ์ธนัน ชูราศี

27. นางสาวพรชนก ดรณีรัตน์

28. นายจีรศักดิ์ ดรณีรัตน์

29. นางสาวสุนันทา สิทธิการ

30. นางสาวอลิสา ยาท้วม

31. นายชยายุธ ยกชุน

32. นางสาวจริยาพร อ่อนพิมพ์

33. นายมนตรี วิเศษ

34. นางสาวอังคณา มังกรานนท์ชัย

35. นางสาวขวัญปนิดา จันทร์ตรี

36. นางสาวลลิษา เม่าน้ำพราย

37. นางสาวอริสา แผ่นบรรพต

38. นายจาตุรนต์ อินทศร

39. นายกฤษณะ วงศ์ษา

40. นางสาวสุรีย์พร สุขวุฒิชัย

41. นางสาวเกวริน ไม้เกตุ

42. นางสาวเจษินี ไชยสิทธิ์

43. นางสาวปวีณา เพ็ชร์ทองสกุล

44. นางสาวพัฒน์ชนัน ภูธราดล

45. นายกันตภณ อุปมายันต์

46. นางสาวจตุพร จันทร์คำเรือง

47. นางสาวประภาสิริ ประสิทธิ์วัฒนเสรี

48. นางสาวกรรณิการ์ ยงยี

49. นางสาวสุทธิกานต์ ฝีปากเพราะ

50. นางสาวลัลน์ณภัทร พูลสวัสดิ์

51. นางสาวนุจรัตน์ ธงภักดิ์

52. นางสาวณัชชา ตุลบุตร

53. นางสาวสุปราณี จิตเรณู

54. นางสาวสุภาภรณ์ บัวทอง

55. นางสาวขวัญชนก พรหมไพโรจน์

56. นางสาวกัญฐาพร กลิ่นเมธี

57. นางฐิตารีย์ สรรคพงษ์

58 นางสาวณัฐกาญจน์ พุ่มขจร

59. นางสาวพิชญ์ชญา แก้วสมนึก

60. นางสาวนฤมล โชคบัณฑิต

61. นายศุภณัฐ แย้มทับ

62. นางสาวสาลินี สิงหฬ

63. นายอัมพร สุริยมงคล

64. นางสาวกัญฐพัชร อิสสระเสวี

65. นางสาวธนิตา ฝ้ายลุย

66. นางสาวนิโรบล หลงเวียง

67. นางสาวอัณศยา เชื่องสันเทียะ

68. นางสาวณัฐณิชา เลิศยิ่งเจริญ

69. นางสาวรัตนาภรณ์ วชีรวงศ์นิจ

70. นางสาวพลอยไพลิน พิมพา

71. นางสาวธัญกมล ปั้นมูล

72. นางสาวปรียานุช ขัดทองล้วน

73. นางสาววัชรีวรรณ จักร์สุวรรณ

74. นางสาววีรยา ศรีชมภู

75. นายกฤตวัฒน์ วิยาพร้าว

76. นางสาวธิดาวรรณ ดวงจินดา

77. นางสาวมุธิดา ทรงธรรม

78. นางสาวธัญวรัตน์ ชินานุปกรณ์

79. นายวรัญชิต ทองคำ

80. นางสาวเบญญาภา บัวสมบูรณ์

81. นายชลิต หรินทรัตน์

82. นางสาวปพิชญา เปี่ยมอยู่สุข

83. นางสาวอังคณา สาคร

84. นางสาวอัจฉรา คำมงคล

85. นางสาวศิรินทิพย์ ขันฮะ

86. นางสาวเก็จรุ้ง ม่วงคุ้มประสิทธิ์

87. นางสาวจิตรานุช อยู่แก้ว

88. นางสาวสุกัญญา ชูผล

89. นางสาวชุลีพร คุ้มยิ้ม

90. นางสาวนงลักษณ์ สืบนาค

91. นางเกษมศรี มูลทะระ

92. นายณัฐพล สวัสดิ์วงศ์

93. นางสาวณักษ์ลภัส อินแตง

94. นายตะวัน สีพิกา

95. นางสาววิภาวี ดุลยเกียรติ

96. นายกรีฬณัฎฐ์ ไชยชโย

97. นายสุวรรณทร มูลปัญโญ

98. นางสาวสุพรรษา จาดเมือง

99. นางสาวเสาวลักษณ์ น้อมสูงเนิน

100. นางสาวจันทรา ใจตรง

101. นางสาวสาธุ อึงขจรกุล

102. นางสาววิมลรัตน์ แสงศรี

103. นายจิรายุ แซ่ตั้ง

104. นางสาวเอื้อมพร พิพัฒนสมบุญ

105. นายดนุสรณ์ อัจฉริยสีทอง

106. นางสาวพิกุล คุลิลัง

107. นางสาวอัญชลีพร สีบัวน้อย

108. นางสาวญาณิศา สุทธิชนโสภากุล

109. นางสาวกีต้า ทรัพย์อเนก

110. นายอิทธิพัทธ์ โกศลสิทธิ์

111. นางสาวพิชญา อรรถกรวรรธนะ

112. นางสาวนพรัตน์ ลบพึ่งชู

113. นายไพรัช มั่นกิจเจริญ

114. นางสาวฉัตรสุดา เกตุเนย

115. นางสาวณัฐริกา เลิศจรรยาพันธ์

116. นางสาวสุนิสา เจริญจิตร์

117. นางสาวพรนภา คงชาญแพทย์

118. นางสาววนิดา แตงตาล

119. นางสาวศิริวรรณ ศิริมงคล

120. นางสาวภารดี นำเจริญลาภ

121. นางสาวบัวบูชา มีวรรณ

122. นางสาวสุภาพร มุกดาวิจิตร

123. นางสาวธมลวรรณ สัมผัสชัยมงคล

124. นางสาวกัลยกร ศิระสากร

125. นางสาวกชกร คำแฝง

126. นางสาวอัญชนา พงษ์สุวินัย

127. นางสาวมาริษา เสาะแสวง

128. นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์กระจ่าง

129. นางสาวธันยาภัทร์ ทิศาเลิศไพศาล

130. นางสาวกษมา รูปไธสง

131. นางสาวสกุลรัตน์ ทรัพย์บำรุง

132. นางสาวธนาภรณ์ ผาอิ่น

133. นางสาววรวรรณพร ศรีเมือง

134. นางสาวพุทธวรรณ จิตตประกอบ

135. นางสาวพชรวรรณ ปิยพิทักษ์บุญ

136. นางสาวเกศินี สุวรรณ

137. นางสาวอณัญญา วงษ์แหยม

138. นางสาวปาริตา ทองขาว

139. นายพีรพัชร์ สัตยาพันธุ์

140. นายชนัตพล ธูปสุวรรณ
 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่งดำเนินการดังนี้

1. สอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่งในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00- 12.00 น. โดยเริ่มรายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.45 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หากมารายงานตัวเกินเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

        

2. ให้นำใบสมัครฉบับจริงและเอกสารแนบประกอบการสมัครพร้อมรับรองสำเนาตามประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มามอบให้สหกรณ์ในวันสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง หากไม่นำมาให้จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

        

3. สอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

(1) ลำดับที่ 1 - 100 สอบปฏิบัติ ณ ห้องประชุมถนอม เปรมรัศมี ชั้น 4

(2) ลำดับที่ 101 - 115 สอบปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4

(3) ลำดับที่ 116 - 140 สอบปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 3

 

4. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบมาด้วยตนเอง ได้แก่ ปากกา ปากกาลบคำผิด

 

5. ในระหว่างการสอบให้ผู้เข้าสอบปิดเครื่องมือสื่อสาร และให้จัดเก็บไว้ในกระเป๋าวางไว้ใต้โต๊ะของผู้สอบและให้จัดหาน้ำดื่มมาเอง

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

              

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 


 


 

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

-------------------------------------

        

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

        

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก ดังต่อไปนี้

    

1. นายอนุกูล ติดรัก

2. นายธนกฤษ ชุ่มโชติ

3. นางสาวสุดารัตน์ โคกคำยาน

4. นายธนบัตร แพรศรี

5. นางสาวชลธิชา ใจเพียร

6. นายชยากร บุทเสน

7. นางสาวกัญญรัตน์ เกิดสุข

8. นางสาวจีระภา ลอศิริกุล

9. นางสาวฐิตินันท์ พันธุ์วงศ์ราษฎร์

10. นายจักรพงษ์ ยอดจิตร

11. นางสาวนภาษิณี คำสิยาภรณ์

12. นางสาวจันทิมา พุ่มมณี

        

ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรกในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยให้มารายงานตัวตามเวลา ดังนี้

    

1. ลำดับที่ 1 – 4 รายงานตัวเวลา 08.30 น.

2. ลำดับที่ 5 – 8 รายงานตัวเวลา 09.30 น.

3. ลำดับที่ 9 – 12 รายงานตัวเวลา 10.30 น.

 

ทั้งนี้ ให้นำใบสมัครฉบับจริงและเอกสารแนบประกอบการสมัครพร้อมรับรองสำเนาตามประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มามอบให้สหกรณ์ในวันสอบสัมภาษณ์รอบแรก หากไม่นำมาให้จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

              

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 


 

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม)

-------------------------------------


ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยสหกรณ์ฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นจำนวน 140 คน นั้น


เนื่องจากสหกรณ์ฯ ได้ตรวจพบผู้ที่ยื่นใบสมัครตกหล่น จำนวน 2 ราย และเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครดังกล่าวแล้วเป็นไปตามที่กำหนด ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อทั้ง 2 ราย เป็น ผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเพิ่มเติม โดยให้มีลำดับ ดังนี้

 

ลำดับ 141. นางสาวมุกธิดา ขนอม

ลำดับ 142. นางสาวพรธิบล สิงหรักษ์
 

ทั้ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่งดำเนินการ ดังนี้

1. สอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่งในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00- 12.00 น. โดยเริ่มรายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.45 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หากมารายงานตัวเกินเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

        

2. ให้นำใบสมัครฉบับจริงและเอกสารแนบประกอบการสมัครพร้อมรับรองสำเนาตามประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มามอบให้สหกรณ์ในวันสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง หากไม่นำมาให้จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

        

3. ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบปฏิบัติทั้ง 2 ลำดับ เข้าสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
 

4. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบมาด้วยตนเอง ได้แก่ ปากกา ปากกาลบคำผิด

 

5. ในระหว่างการสอบให้ผู้เข้าสอบปิดเครื่องมือสื่อสาร และให้จัดเก็บไว้ในกระเป๋าวางไว้ใต้โต๊ะของผู้สอบและให้จัดหาน้ำดื่มมาเอง
 

อนึ่ง กรณีผู้สมัครท่านใดที่ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมายังสหกรณ์แล้ว ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โปรดประสานสหกรณ์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5794899 ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่อไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

              

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหกรณ์จึงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ ดังนั้น สหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้

     

ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าสอบ

1. การคัดกรองผู้เข้าสอบ

  1.1 ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบทุกท่านก่อนเข้าสถานที่สอบ จุดคัดกรอง โดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร

  1.2 ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านกรอกแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโรนา (COVID-19) โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

    

2. สหกรณ์ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมการสอบ

  2.1 มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป

  2.2 มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือน้ำมูกไหล หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ         

  2.3 บุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

  2.4 บุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน     


ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

1. โปรดนำหน้ากากอนามัยมาเองและสวมใส่ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในสำนักงานสหกรณ์

2. โปรดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการสอบ จุดที่จัดเตรียมไว้

3. หากมีไข้ หรือไอ หรือน้ำมูกไหล หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ โปรดแจ้งผู้คุมสอบเพื่อขออนุญาตออกจากห้องสอบ

      

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา โอกาสนี้

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด    

 


เอกสาร