ข่าวสารสหกรณ์
 • 24 พ.ค. 2564
 21,977

เปิดแล้ว!!! ทุนการศึกษาปี 64 สร้างเด็กดี ปลูกพลังแห่งปัญญา

Highlight

 • เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 • ทุนส่งเสริมการศึกษา มอบให้บุตรสมาชิกทุกคน! ที่ยื่นรับสวัสดิการ ทุนละ 600 บาท 
 • สมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิ์ขอรับทุนให้บุตร ได้ประเภทเดียว เท่านั้น
 • สมาชิก 1 ท่าน ยื่นขอรับทุนให้บุตร ได้ 1 คน 
 • สามีภรรยาที่เป็นสมาชิกทั้งคู่ ยื่นขอรับทุนให้บุตรสมาชิกได้ 2 คน โดยสมาชิก 1 ท่าน ต่อบุตร 1 คน
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเกิน 4 ปี ยื่นขอรับทุนบุตรได้ถึงอายุ 27 ปีบริบูรณ์
 • ดาวน์โหลดใบคำขอรับทุน "คลิ๊ก"

 

สร้างเด็กดี ปลูกพลังแห่งปัญญา
ทุนส่งเสริมฯ ทุนละ 600 บาท ได้ทุกคน ทุนเรียนดี เรียงตามคะแนน

หมดเขตขอรับทุน วันที่ 31 ส.ค 64  / ประกาศผลผู้ได้รับทุนฯ วันที่ 28 ก.ย. 64

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษา ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ ยกเว้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ที่มีหลักสูตรเกินกว่า 4 ปี ให้ขอรับสวัสดิการได้ไม่เกินอายุ 27 ปีบริบูรณ์


ยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564 โดยสมาชิกสามารถส่งเอกสารขอรับทุน ผ่านช่องทาง Line สหกรณ์ @forestcoop ทาง Email : forestcoop@gmail.com และ ทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นเกณฑ์ คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอรับทุนการศึกษา


ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาวันที่ 28 กันยายน 2564 เมื่อประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินทุนการศึกษาทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 สมาชิกสามารถเบิกถอนด้วยบัตร ATM Click CO-OP Card บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย และบัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ 


ประเภทของทุน

ทุนการศึกษามี 3 ประเภท ดังนี้

1. ทุนส่งเสริมการศึกษา

มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตร ตั้งแต่ระดับชั้นการศึกษาอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ทุนละ 600 บาท

2. ทุนเรียนดี

เป็นทุนที่มอบให้กับบุตรของสมาชิกที่มีผลการเรียนดีดังนี้
2.1 ทุนที่ให้ระหว่างการศึกษา

- ระดับประถมศึกษา
ทุนละ 1,200 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป

- ระดับมัธยมศึกษา

ระดับต้น  ทุนละ 1,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.70 ขึ้นไป

ระดับปลาย ทุนละ 2,000 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป    

- ระดับอาชีวศึกษา

ระดับ ปวช.   ทุนละ 1,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

ระดับ ปวส.   ทุนละ 2,000 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป    

- ระดับอุดมศึกษา
ทุนละ 2,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

(ทั้งนี้ปริญญาตรี ตั้งแต่ ปี 4 ขึ้นไป ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)


2.2 ทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ให้กับบุตรสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาในปี 2564 ดังนี้

เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพิ่มอีก 2,500 บาท

เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพิ่มอีก 1,000 บาท

 

3. ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

ทุนละ 3,500 บาท

 

หลักเกณฑ์

 • ผู้ขอทุนจะต้องเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)
 • เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • บุตรสมาชิกที่ขอรับทุนจะต้องอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเกิน 4 ปี ยื่นขอรับทุนบุตรได้ถึงอายุ 27 ปีบริบูรณ์)
 • สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน
 • สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสดไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 • สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 


UploadImage
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

--------------------------------------------------------

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีความประสงค์จะมอบสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2564 ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตร มีดังนี้

1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

1.2 เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่กำลังศึกษาอยู่

ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)    

ที่มีหลักสูตรเกินกว่า 4 ปี ให้ขอรับสวัสดิการได้ไม่เกินอายุ 27 ปีบริบูรณ์1.3 เป็นบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา     ทั้งนี้ ต้องเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

2.  เกณฑ์การยื่น

2.1 สมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิ์ขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรได้เพียงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น คือ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ประเภททุนเรียนดี หรือ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

2.2 สมาชิก 1 ท่าน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน ในกรณีสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งคู่ สามารถยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรได้ทั้งสองท่าน โดยสมาชิก 1 ท่าน ต่อบุตร 1 คน

2.3 สมาชิกที่ได้รับทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสดแล้ว ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรได้อีก

2.4 กรณียื่นขอรับทุนประเภทเรียนดี ให้แนบหลักฐานผลการศึกษาทั้งปี (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2) ของระดับชั้นการศึกษาหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น                                                      

(1)    บุตรที่ขอทุนศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

(2)    บุตรที่ขอทุนศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.5 กรณียื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรที่ได้รับเกียรตินิยม ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2564 และยื่นหลักฐานดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนา

 

3.  ประเภทของทุน

ทุนการศึกษามี 3 ประเภท ดังนี้

3.1 ทุนส่งเสริมการศึกษา

มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตร ตั้งแต่ระดับชั้นการศึกษาอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ทุนละ 600 บาท

3.2 ทุนเรียนดี

เป็นทุนที่มอบให้กับบุตรของสมาชิกที่มีผลการเรียนดี ดังนี้

3.2.1 ทุนที่ให้ระหว่างการศึกษา

(1) ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,200 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป

(2) ระดับมัธยมศึกษา

ก. ระดับต้น  ทุนละ 1,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.70 ขึ้นไป

ข. ระดับปลาย ทุนละ 2,000 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

(3) ระดับอาชีวศึกษา

ก. ระดับ ปวช.   ทุนละ 1,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

ข. ระดับ ปวส.   ทุนละ 2,000 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

(4) ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

(ทั้งนี้ปริญญาตรี ตั้งแต่ ปี 4 ขึ้นไป ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

ทั้งนี้ ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของ ปี 2563

ตัวอย่างเช่น

-บุตรที่ขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนทั้งปีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ

-บุตรที่ขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนทั้งปีของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือ

-บุตรที่ขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 (ในปีการศึกษา 2564) ให้แนบหลักฐานผลการเรียนทั้งปีของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3.2.2 ทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ให้กับบุตรสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาในปี 2564 ดังนี้

(1)    เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพิ่มอีก 2,500 บาท

(2)    เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพิ่มอีก 1,000 บาท

3.3 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ  ทุนละ 3,500 บาท

 

4.  หลักฐานการยื่นขอรับทุนสวัสดิการ

4.1  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร

4.1.1  ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

4.1.2  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน

4.1.3  เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในปี 2564

 

4.2  ทุนเรียนดี

4.2.1  ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

4.2.2  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน

4.2.3  ใบระเบียนการศึกษาหรือผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปี ของปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2563) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (รบ.4)

4.2.4  ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) กรณียื่นขอรับทุนปริญญาตรีเกียรตินิยมให้ยื่นเอกสารขอรับทุนแยกจากทุนส่งเสริมการศึกษาหรือทุนเรียนดีเพิ่มอีก 1 ทุน โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

-ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

-สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน

-หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย หรือหนังสือ

อนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2564

 

4.3  ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

4.3.1  ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

4.3.2  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน

4.3.3  หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนสอนคนพิการ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

5.  กำหนดการยื่นขอรับทุนสวัสดิการ

สามารถยื่นขอรับทุนได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 31สิงหาคม 2564 โดยส่งเอกสารให้สหกรณ์ตามวันที่กำหนดผ่านช่องทาง ดังนี้

5.1 Line สหกรณ์ @forestcoop

5.2 Email สหกรณ์ forestcoop@gmail.com

5.3 ไปรษณีย์ ทั้งนี้ ให้ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสหกรณ์จะไม่นำมาพิจารณา

(สำหรับการส่งเอกสารให้สหกรณ์ตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ผู้ขอรับทุนไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายังสหกรณ์ ยกเว้น กรณีที่สหกรณ์มีความประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับทุนส่งเอกสารฉบับจริงมายังสหกรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป)

 

6.  เกณฑ์การพิจารณา

สหกรณ์จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

6.1 ทุนส่งเสริมการศึกษา มอบให้บุตรของสมาชิกทุกคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน

6.2 ทุนเรียนดี

6.2.1 พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งปี ในปีการศึกษา 2563 โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่กำหนดในข้อ 3.2.1 ทุกคน ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จะมอบให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสัดส่วนของ ผู้ยื่นขอรับทุน

6.2.2 บุตรสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดีแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาอีก

6.2.3 บุตรสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนเรียนดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณาตามข้อ 6.2.2 จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาแทน

6.2.4 ทุนเกียรตินิยม มอบทุนให้บุตรสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ซึ่งมีหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือหนังสืออนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ในปี 2564 ทุกคน

6.3  ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให้บุตรของสมาชิกทุกคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน

6.4  การพิจารณามอบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็น ผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นที่สุด

 

7.  การตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตร

สมาชิกสามารถตรวจสอบการยื่นขอรับสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรได้ทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ที่ www.025798899.comได้ทุกสัปดาห์ หากสมาชิกยื่นขอรับสวัสดิการเกินกว่า 10 วัน แล้วไม่ปรากฏรายชื่อให้ติดต่อสหกรณ์ โทร. 0 2579 7070

 

8.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรและการรับเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564


 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 

           UploadImage

(นายวิชิต สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ
                                                                    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

                         


เอกสาร