ข่าวประกาศอื่นๆ
  • 17 พ.ค. 2564
 15,523

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-------------------------------------
 

 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

1.2  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ แก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

1.3  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

1.4  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

1.5  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานใดๆ มาก่อน

1.6  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

1.7  หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว


2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา

2.2  มีความรู้ความสามารถด้านงานสารบรรณ งานหนังสือ การจัดเก็บและค้นหาเอกสาร มีความสามารถในการจดและจัดทำบันทึกรายงานการประชุม

2.3  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office (Word Excel PowerPoint)

2.4  มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน

2.5  มีความขยัน ทุ่มเท มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

2.6  ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสิ้นวันรับสมัคร)


3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 (คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัคร)

3.2 ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ทาง E-Mail : [email protected] (ส่งรวมเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว) และให้นำเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสอบปฏิบัติ หากไม่นำมาแสดงจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ


4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก

4.1 ใบสมัคร (ต้องกรอกใบสมัครตามแบบของสหกรณ์เท่านั้น) พร้อมกับลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบสมัครเป็นหลักฐานสำคัญ ประกอบการยืนยันตัวบุคคล จึงต้องลงลายมือชื่อในเอกสารเหมือนกันทุกฉบับ

4.2 สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript)

4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

4.4 หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป  ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่สมัคร)

4.6 หลักฐานหรือหนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงาน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดง ผลงานประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

(1) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

(2) หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)

(3) ใบรับรองแพทย์


5. กำหนดวัน เวลา ที่จะทำการสอบคัดเลือก

5.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

5.2  สอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

5.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

5.4  สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
5.5  กรณีมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากหรือมีเหตุผลความจำเป็นอื่นใด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวันและเวลาการสอบได้ตามความเหมาะสม    


6.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก

6.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

6.2 สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณารับบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ก็ได้ หากเห็นว่าไม่มีผู้ใดที่เหมาะสมตามที่สหกรณ์ต้องการ


7.  อัตราเงินเดือน และสวัสดิการ

7.1 อัตราเงินเดือน 18,036 บาทต่อเดือน ซึ่งเมื่อได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์มีการปรับเพิ่มเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ทุกๆ ปี ตามระเบียบสหกรณ์

7.2 สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินโบนัสประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เครื่องแบบพนักงาน การประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ ตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์    

 

8. การบรรจุและแต่งตั้ง

8.1 ให้เริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

8.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้บรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  และต้องทำสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งต้องจัดให้มีหลักประกันตามที่สหกรณ์กำหนด

8.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 90 วัน หากสหกรณ์ เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ ในการทำงาน เหมาะสมจึงจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการจ้าง

8.4  เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์มีอำนาจมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งใดก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม


9. การประกาศผล

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะประกาศผลตามข้อ 5.1 ข้อ 5.3 และข้อ 6.1 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และทาง www.025798899.com


10. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019

(1) ผู้เข้าสอบต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหากมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส สหกรณ์ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

(2) ผู้เข้าสอบต้องลงทะเบียนเข้า - ออกจากสถานที่ ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์

(3) ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์

(4) สหกรณ์ได้จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

(5) สหกรณ์จัดให้มีการเว้นระยะห่างของเก้าอี้นั่งสอบไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 

                       ประกาศ    วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

UploadImage

    วิชิต สนธิวณิช

    ประธานกรรมการดำเนินการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

  

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
-------------------------------------
 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1.   คุณสมบัติทั่วไป

1.1  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

1.2  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ แก่สังคม โรคยา เสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

1.3  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

1.4  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

1.5  มีความขยัน ทุ่มเท มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

1.6  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานใดๆ มาก่อน

1.8  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

1.9  หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว
 

2.   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา

2.2  สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ในระดับดี เพื่อนำมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

2.3  สามารถผลิตภาพอินโฟกราฟิก (ภาพ คำคม วาทะ ความรู้ สถิติ ตัวเลข ฯลฯ) เพื่อนำไปประกอบข่าว บทความ และนำไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียของสหกรณ์

2.4  มีความสามารถและทักษะพิเศษในการใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator หรือ โปรแกรมการออกแบบระดับมืออาชีพอื่น ๆ อยู่ในระดับคล่องแคล่วและชำนาญ

2.5  สามารถตัดต่อภาพวิดีโอและเสียง โดยใช้โปรแกรม Adobe Premier Pro หรือโปรแกรม Final Cut หรือโปรแกรมตัดต่อระดับมืออาชีพอื่น ๆ ได้

2.6  สามารถอ่านหรือฟัง และวิเคราะห์ข้อความ พร้อมจับประเด็นสรุปเนื้อหาใจความได้ดี เพื่อนำมาผลิตภาพอินโฟกราฟิก เขียนข่าวลงสื่อออนไลน์ หรือผลิตสื่ออื่น ๆ ได้

2.7  มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

2.8  รักงานบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ สามารถทำงานภายใต้สภาวะ ความกดดัน และมีทักษะในการแก้ปัญหา

2.9  ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสิ้นวันรับสมัคร)

 

3.  วัน  เวลา  และสถานที่ที่รับสมัคร

3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์สหกรณ์www.025798899.com ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 (คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัคร)

3.2  ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ทาง E-Mail : [email protected] ดังนี้

- ข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ส่งรวมเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว และให้นำเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์รอบแรก หากไม่นำมาแสดงจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

- ข้อ 4.3 ส่งเป็น Link E-Mail : [email protected]


4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

4.1  ใบสมัคร (ต้องกรอกใบสมัครตามแบบของสหกรณ์เท่านั้น) พร้อมกับลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบสมัครเป็นหลักฐานสำคัญ ประกอบการยืนยันตัวบุคคล จึงต้องลงลายมือชื่อในเอกสารเหมือนกันทุกฉบับ

4.2  เอกสารประกอบใบสมัคร

(1) สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript)

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

(3) หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป   ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่สมัคร)

(5) หลักฐานหรือหนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงาน หรือประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)


สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

(1) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

(2) หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)

(3) ใบรับรองแพทย์

4.3  ผลงานการผลิตสื่อซึ่งเป็นผลงานของตนเอง ดังนี้

(1) ผลงานภาพอินโฟกราฟิก จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน

(2) ผลงานการถ่ายภาพนิ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน

(3) ผลงานวิดีโอ จำนวน 1 ผลงาน

- วิดีโอ Footage ที่ยังไม่ได้ทำการตัดต่อ

- ผลงานการตัดต่อวิดีโอ ความยาวระหว่าง 1 -10 นาที


โดยส่ง Link ผลงานทั้งหมดผ่านทาง E-Mail : [email protected] และสหกรณ์จะตรวจสอบผลงานดังกล่าว ทั้งนี้ หากไม่มีผลงานหรือผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรก


5.  กำหนดวัน เวลา ที่จะทำการสอบคัดเลือก

5.1 การสอบสัมภาษณ์รอบแรก

(1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

(2) สอบสัมภาษณ์รอบแรกใน วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

(3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์รอบสอง ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบแรกจึงมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ


5.2  การสอบภาคปฏิบัติ (70 คะแนน)

(1) สอบในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

(2) ผู้สมัครจะต้องนำโน้ตบุ๊กและติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นในการใช้งานตามข้อ 2.4 และ 2.5 มาเพื่อใช้ในการสอบ


5.3 การสอบสัมภาษณ์รอบสอง (30 คะแนน)

(1) สอบในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

(2) กรณีมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากหรือมีเหตุผลความจำเป็นอื่นใด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวันและเวลาการสอบตามข้อ 5.2 (1) และ 5.3 (1) ได้ตามความเหมาะสม    


6.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก

6.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564        

6.2 สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณารับบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ก็ได้ หากเห็นว่าไม่มีผู้ใดที่เหมาะสมตามที่สหกรณ์ต้องการ


7. อัตราเงินเดือน และสวัสดิการ

7.1  อัตราเงินเดือน 18,036 – 25,060 บาทต่อเดือน โดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งเมื่อได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์มีการปรับเพิ่มเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ทุกๆ ปี ตามระเบียบสหกรณ์

7.2  สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินโบนัสประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เครื่องแบบพนักงาน การประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ ตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์


8. การบรรจุและแต่งตั้ง

8.1 ให้เริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

8.2  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 90 วัน หากสหกรณ์เห็นว่าเป็น  ผู้ที่มีความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ ในการทำงานเหมาะสมจึงจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการจ้าง

8.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และต้องทำสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งต้องจัดให้มีหลักประกันตามที่สหกรณ์กำหนด

8.4 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์มีอำนาจมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งใดก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม


9. การประกาศผล

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะประกาศผลตามข้อ 5.1(1) , 5.1(3) และ ข้อ 6.1 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และทาง www.025798899.com


10. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(1) ผู้เข้าสอบต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหากมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส สหกรณ์ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

(2) ผู้เข้าสอบต้องลงทะเบียนเข้า - ออกจากสถานที่ ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์

(3) ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์

(4) สหกรณ์ได้จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

(5) สหกรณ์จัดให้มีการเว้นระยะห่างของเก้าอี้นั่งสอบไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

UploadImage

    วิชิต สนธิวณิช

    ประธานกรรมการดำเนินการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 


UploadImage

 


เอกสาร