ภาพกิจกรรม
  • 25 มี.ค. 2564
 119

สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จก. ดูงาน สอ.กรมป่าไม้ จก.

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายทศพล เชี่ยวเชิงงาน กรรมการและเลขานุการ นายวีระ โตสงคราม ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด นำคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 ท่าน ศึกษาดูงานสหกรณ์ ในด้านการให้บริการเงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะ เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา โดยมี นายวิชิต  สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ  นางสาวฐิติพรรณ  วณิชประสิทธิ์  รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ  ร่วมให้การต้อนรับ  


UploadImage

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน


UploadImage

คณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด

 

UploadImage

นายสรายุธ  บรรเทืองทิพย์  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  บรรยายให้ความรู้ในเรื่องเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะและเงินกู้เพื่อการศึกษา

UploadImage
การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะและเงินกู้เพื่อการศึกษา

UploadImage

การมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน