สาระน่ารู้
  • 19 มี.ค. 2564
 2,185

การถือหุ้นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

การถือหุ้นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

การถือหุ้นของสมาชิก    

ผู้ที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่ ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ที่สังกัดหน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด 
การระดมหุ้น

สมาชิกสามารถระดมหุ้น ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท หากเต็มจำนวนแล้ว จะสามารถส่งค่าหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุ้นเพิ่มได้อีก
UploadImage
การลดหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือน

สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน  หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจำนวนการถือค่าหุ้นรายเดือนลงได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์

สมาชิกที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  แล้วสมัครเข้ามาเป็นมาเป็นสมาชิกใหม่  

- กรณีที่สมาชิกยังรับราชการอยู่ จะส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ตามอัตราส่วนที่สหกรณ์กำหนดเท่านั้น  และไม่สามาระดมหุ้นได้ เป็นระยะเวลา 24 เดือน

- สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้วจะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเกินกว่าเดือนละ 300 หุ้น ไม่ได้ และไม่สามารถระดมหุ้นได้ เป็นระยะเวลา 24 เดือน
UploadImage

การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ ได้แก่ เป็นพนักงานราชการ , ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ,ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน, พนักงานจ้างเหมาบริการ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  บุคคลในครอบครัวของสมาชิก ได้แก่ บิดา มารดา  บุตร และคู่สมรสของสมาชิก และบิดา มารดาของคู่สมรสสมาชิก เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสมทบ จะต้องถือหุ้นขั้นต่ำ 100 บาท จากนั้นจะระดมหุ้นเพิ่ม หรืองดส่งค่าหุ้นก็ได้

การระดมหุ้น 

สมาชิกสมทบ ระดมหุ้นได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท หากเต็มจำนวนแล้ว จะไม่สามารถระดมหุ้นเพิ่มได้อีก
 

UploadImage

วิธีการการระดมหุ้น 

สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถระดมหุ้นสหกรณ์ หรือเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นได้ ดังนี้

- การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือ ลดหุ้นรายเดือน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หัวข้อ 6.3 (คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) เพื่อเพิ่มหุ้น หรือลดหุ้นได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

- การเพิ่มหุ้น โดยการชำระพิเศษ โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการรับชำระเงินสด (Payment) สำหรับชำระที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต (คลิ๊ก เพื่ออ่านรายละเอียด)

- การเพิ่มหุ้น โดยการชำระพิเศษ ผ่าน Application ของธนาคาร (คลิ๊ก เพื่ออ่านรายละเอียด) 

- การระดมหุ้น ที่เคาน์เตอร์บริการสมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด