ภาพกิจกรรม
  • 16 มี.ค. 2564
 1,299

การสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564

การสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564  ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดให้มีการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่เรื่อง "แผนการปฏิบัติงานสหกรณ์ ประจำปี 2564”  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


UploadImage

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวเปิดการสัมมนา

UploadImage

นายชัยยันต์ คำป้อ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน


เริ่มการสัมมนา คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการบริหารงานสหกรณ์ประจำปี 2564

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

UploadImage

UploadImage