ภาพกิจกรรม
  • 01 มี.ค. 2564
 744

ร่วมวางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 ก.พ.64

ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

UploadImage

UploadImage