ข่าวสารสหกรณ์
 • 01 มี.ค. 2564
 7,581

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ทุกประเภท 0.25% เงินฝากทุกประเภท 0.20%

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ทุกประเภท 0.25%

เงินฝากทุกประเภท 0.20%

เริ่ม 1 มีนาคม 2564


 

COVID-19 ที่แพร่ระบาดต่อเนื่อง จากต้นปี 63 ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันนั้น ยังไม่มีท่าทีคลี่คลายลง แม้ว่าหลายประเทศทั่วโลกเริ่มทยอยฉีดวัคซีนไปแล้ว แต่ก็ยังมีความกังวลถึงประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของผู้ได้รับวัคซีนอยู่ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศก็ยังรุนแรง ทำให้สภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลก ยังมีการชะลอตัว 

 

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางการเงินของประเทศ-ทิศทางการหารายได้ของสหกรณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้พิจารณาเห็นควร ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงทุกประเภท 0.25% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทลง 0.20% ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ในการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและภาระของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้สามารถพึ่งตนเองได้มากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ความยากลำบากทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 

สำหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

 

  1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25% ต่อปี

 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จากเดิม ดอกเบี้ย 5.80 % เหลือ 5.55% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญทั่วไป จากเดิม ดอกเบี้ย 5.80% เหลือ 5.55 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว จากเดิม ดอกเบี้ย 5.80% เหลือ 5.55 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญดิจิทัล จากเดิม ดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี เหลือ 5.55 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญที่รับชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน จากเดิม ดอกเบี้ย 3.45% เหลือ 3.20 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญซึ่งยอดเงินกู้ไม่เกิน 90% ของหุ้น จากเดิม ดอกเบี้ย 5.60% เหลือ 5.35 % ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษหุ้น จากเดิม ดอกเบี้ย 5.60% ต่อปี เหลือ 5.35 % ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเงินฝาก จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี เหลือ 3.95 % ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ
 • ประเภทที่ 1 คงที่ 2 ปี แรก จากเดิม ดอกเบี้ย 5.25% เหลือ 5.00% ต่อปี สำหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย จากเดิม 5.50% เหลือ 5.25% ต่อปี

  ประเภทที่ 2 จากเดิม ดอกเบี้ย 5.50% เหลือ 5.25% ต่อปี
   

 • เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว ไม่เกิน 90% ของเงินฝาก จากเดิม ดอกเบี้ย 4.65% ต่อปี เหลือ 4.40 % ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ จากเดิม ดอกเบี้ย 4.65% ต่อปี เหลือ 4.40 % ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน จากเดิม ดอกเบี้ย 5.70% ต่อปี เหลือ 5.45 % ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากเดิม ดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี เหลือ 5.55% ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
 • ประเภทที่ 1 (0% 12 เดือนแรก) เดือนที่ 13 - 24 จากเดิม ดอกเบี้ย 3.30% เหลือ 3.05% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 3 จากเดิม ดอกเบี้ย 5.25% เหลือ 5.00 % ต่อปี

  ประเภทที่ 2 (0% 6 เดือนแรก) เดือนที่ 7 - 24 จากเดิม ดอกเบี้ย 4.30% เหลือ 4.05% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 3 จากเดิม ดอกเบี้ย 5.25% เหลือ 5.00 % ต่อปี

  ประเภทที่ 3 จากเดิม ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี เหลือ 5.00 % ต่อปี

  **กรณีเบิกเงินกู้เพื่อการเคหะ เป็นงวดๆ ตามผลการก่อสร้างนั้น ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ 3 และหลังจากเบิกเงินครบตามสัญญาเงินกู้แล้ว ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ประเภท ที่ 1 หรือ 2 ตามที่สมาชิกยื่นความประสงค์
   

  2. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท 0.20% ต่อปี

 • ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จากเดิม ดอกเบี้ย 2.55% เหลือ 2.35% ต่อปี
 • ออมทรัพย์พิเศษ จากเดิม ดอกเบี้ย 2.80 % เหลือ 2.60 % ต่อปี
 • ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข จากเดิม ดอกเบี้ย 3.55 % เหลือ 3.35 % ต่อปี
 • ออมทรัพย์อเนกประสงค์ จากเดิม ดอกเบี้ย 2.55 % เหลือ 2.35 % ต่อปี
 • ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จากเดิม ดอกเบี้ย 3.80% เหลือ 3.60% ต่อปี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
 

Infographic


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

 


เอกสาร