ข่าวสารสหกรณ์
  • 11 ก.พ. 2564
 1,714

ประกาศ เงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิก

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ประกาศเรื่อง เงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอนจากสมาชิก

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีบัญชีเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอนจากสมาชิก และเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ค้างจ่ายที่สมาชิกผู้มีสิทธิจะได้รับ แต่มิได้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว ซึ่งทำให้มีเงินค้างจ่ายอยู่ในบัญชีของสหกรณ์เป็นจำนวนมากและเป็นระยะเวลานาน และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ.0406 - ว.25758 เรื่องคำแนะนำวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 และตามมาตรา 193/3 , 193/33 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงขอประกาศรายชื่อตามรายละเอียดเงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอน ดังนี้

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้สมาชิกหรือผู้มีสิทธิหรือทายาทของสมาชิกหรือทายาทของผู้มีสิทธิที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว นำหลักฐานการเป็นทายาทมาติดต่อรับเงินได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ทุกวันทำการ ทั้งนี้ มีกำหนดภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 (ครบกำหนด 120 วัน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564) หากไม่มีผู้มีสิทธิมารับเงินดังกล่าว เงินรอจ่ายคืน ลำดับที่ 1 จำนวน 6,835 บาท (หกพันแปดร้อยสามสิบห้าบาท) เงินรับโอนจากสมาชิก ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 19 จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,809.63 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะดำเนินการปิดบัญชีและโอนไปเข้าทุนสำรองของสหกรณ์ต่อไป


เอกสาร