ภาพกิจกรรม
  • 09 ก.พ. 2564
 1,827

ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 2564

 

เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงาน ผู้แทนสมาชิกได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ 1 คน และ กรรมการดำเนินการ  แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ อีก 7 คน

UploadImage
 

โดยในปีนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น “ประธานกรรมการดำเนินการ” 1 คน  คือ นายวิชิต สนธิวณิช โดยที่ประชุมใหญ่ และ คณะกรรมการเลือกตั้ง เห็นสมควรตรงกัน เลือก นายวิชิต สนธิวณิช เป็น “ประธานกรรมการดำเนินการ”  อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี


UploadImage
 

ส่วนในตำแหน่งกรรมการดำเนินการที่ว่างลง 7 ตำแหน่งนั้น ได้มีผู้แทนสมาชิกที่สนใจ และพร้อมเข้ามาช่วยบริหารงานสหกรณ์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 14 คน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกท่านต่างก็แสดงวิสัยทัศน์แนวคิดในการพัฒนาสหกรณ์ให้เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิก โดยมีนายกฤตธี จันทร์สง่า ผู้แทนสมาชิก ส่วนกลาง เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง


UploadImage

นายกฤตธี จันทร์สง่า ผู้แทนสมาชิก ส่วนกลาง ประธานกรรมการเลือกตั้ง 


UploadImage

ผู้แทนสมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44

UploadImage

การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44

โดยผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 ประจำปี 2564 จำนวน 7 คน ดังนี้

1. นายชัยยันต์ คำป้อ  142 คะแนน

2. นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์

133 คะแนน
3. นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ 122 คะแนน

4. น.ส.มาลี ศรีรัตนธรรม

109 คะแนน
5. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม 104 คะแนน
6. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ 102 คะแนน
7. นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง 98 คะแนน


จากผลการเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการใหม่ 1 คน คณะกรรมการใหม่ 7 คน และเมื่อรวมกับกรรมการเดิมที่ยังไม่ครบวาระอีก 7 คน รวมเป็นคณะกรรมการ 15 คน ดังนี้
 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ประจำปี 2564
 

1. นายวิชิต สนธิวณิช  ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม  รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์   รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. นายธนโรจน์ โพธิสาโร  รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. นายณรงค์ มหรรณพ  รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก
7. น.ส.มาลี ศรีรัตนธรรม  ผู้ช่วยเหรัญญิก
8. นายณรงค์ ทองขจร  กรรมการ
9. นายสุเทพ บัวจันทร์  กรรมการ
10. นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์  กรรมการ
11. นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง กรรมการ
12. นายชัยยันต์ คำป้อ  กรรมการ
13. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์  กรรมการ
14. นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ เลขานุการ
15. นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ  ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 ได้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยจัดแบ่งเป็นคณะกรรมการ ชุดต่างๆ จำนวน 3 คณะดังนี้
 

คณะกรรมการอำนวยการ

 
1.นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม   ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ

2. นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ 

ประธานกรรมการอำนวยการ
3. นายสุเทพ บัวจันทร์  กรรมการ

4. น.ส.มาลี ศรีรัตนธรรม

กรรมการ
5. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์  กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี  กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการเงินกู้

 

1.นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ที่ปรึกษากรรมการเงินกู้

2. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี   

ประธานกรรมการเงินกู้
3. นายธนโรจน์ โพธิสาโร   กรรมการ

4. นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง 

กรรมการ
5. นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ กรรมการ
6. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์  กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

1. นายธนโรจน์ โพธิสาโร  ที่ปรึกษากรรมการศึกษาฯ

2. นายชัยยันต์ คำป้อ 

ประธานกรรมการศึกษาฯ
3. นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ

4. นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม

กรรมการ
5. นายกัณฑพงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์  กรรมการ
6. นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ กรรมการและเลขานุการ