ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 09 ก.พ. 2564
 440

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  "COVID - 19 ระลอกใหม่" นั้น ทำให้สหกรณ์จำเป็นต้อง มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จากสำนักงานสหกรณ์ ไปจัดงานที่ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


UploadImage


ทั้งนี้ก็เพื่อให้การจัดงานประชุมใหญ่ มีพื้นที่เพียงพอ ในการเว้นระยะห่าง ของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่าน ตามมาตรการป้องกันโรคของทางราชการ อีกทั้งสหกรณ์ยังต้องปฎิบัติตามข้อบังคับอื่นๆ ในการจัดประชุม  เช่น การลงทะเบียนเข้า-ออกจากสถานที่ โดยการใช้แอปพลิเคชั่น  ไทยชนะ หมอชนะ  , การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม , ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกันระหว่างผู้แทนสมาชิก
 

UploadImage
 

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

 

ซึ่งในปีนี้มีผู้แทนสมาชิกจำนวน 226 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ การพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 รวมถึงสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ และ คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อทดแทนคณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งหมดวาระรวมทั้งสิ้น 8 คน

 

UploadImage

โดยมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ชุดที่ 44 นำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างสูงสุด

     

UploadImage

 

ผู้แทนสมาชิกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม


UploadImage
 

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ และ นายอนุชิต แตงอ่อน เลขานุการ ดำเนินการประชุม

 

UploadImage


ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี 2564