สาระน่ารู้
  • 08 ก.พ. 2564
 9,695

รายชื่อผู้โชคดี ได้รางวัลเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำนวน 33 รางวัล
สอ.ปม. โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงแล้ว

 

และแล้วเราก็ได้ผู้โชคดี กับการจับรางวัลสำหรับสมาชิกที่มีบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำนวน 33 รางวัล รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564โดยใช้โปรแกรม Random สุ่มรายชื่อผู้โชคดี มีจำนวนเงินรางวัล ดังนี้ 

รางวัลที่ 1. เงินฝาก 10,000 บาท จำนวน  1 รางวัล
รางวัลที่ 2. เงินฝาก  5,000 บาท จำนวน  2 รางวัล
รางวัลที่ 3. เงินฝาก  1,000 บาท จำนวน 30 รางวัล
 
เงื่อนไขการเปิดบัญชี

• เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

• ฝากโดยหักจากเงินได้รายเดือน เงินบำนาญ หรือบำเหน็จรายเดือน

• การถอน ต้องถอนพร้อมปิดบัญชี และมีสิทธิ์เปิดบัญชีใหม่ ได้อีก 1 ครั้ง

• อัตราดอกเบี้ย 3.80%  ต่อปี ตามประกาศสหกรณ์

• ฝากครบ 6 เดือน มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล ปีละ 2 ครั้ง โดยจับรางวัลทุกวันที่ 28 กันยายน (วันเกิดสหกรณ์ของทุกปี) และในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี (ต้นเดือนกุมภาพันธ์)

สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง  รีบเปิดนะคะ แล้วมาร่วมลุ้นรางวัลกัน ไม่แน่ผู้โชคดีครั้งหน้า อาจเป็นคุณ....
 


 

ผลการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ประชุมใหญ่ 2564

รางวัลที่ 1 เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำนวน 10,000.00 บาท 1 รางวัล

เลขที่สมาชิก 502971  ปาณิสรา  ณ พล  

รางวัลที่ 2 เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำนวน 5,000.00 บาท 2 รางวัล

เลขที่สมาชิก 523397 บุญส่ง  นันทรัตน์  

เลขที่สมาชิก 14422   อนันต์  เจริญสุข  

รางวัลที่ 3 เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำนวน 1,000.00 บาท 30 รางวัล

เลขที่สมาชิก 10427   อาภรณ์  อุดมศิลป์  

เลขที่สมาชิก 13400   สุรชัย  สีหวงษ์  

เลขที่สมาชิก 511865  นฤมล  สมโชค  

เลขที่สมาชิก 4525    ยุธยา  สุวรรณ์  

เลขที่สมาชิก 502766  ดอกรัก  สารถ้อย  

เลขที่สมาชิก 20550   สิริลักษณ์  จันทร์แจ่มศรี  

เลขที่สมาชิก 7347    ยุพิน  ชุ่มตา  

เลขที่สมาชิก 19122   จิรายุส  คุ้มปริยัติ  

เลขที่สมาชิก 506518  สุภาภรณ์  เสี้ยวยิ้ม  

เลขที่สมาชิก 510026  มธุรส  หมู่ใหญ่  

เลขที่สมาชิก 10022   ประสาร  เจนสวัสดิ์พงศ์  

เลขที่สมาชิก 19235   ชีรลักษณ์  สิทธิสาร  

เลขที่สมาชิก 18457   วณัฐฌา  ยอดราช  

เลขที่สมาชิก 19044   วลีพร  กุหลาบแสง  

เลขที่สมาชิก 5142     ณรงค์  จิตรเที่ยง  

เลขที่สมาชิก 518280   สิทธิพร  ปรีรอด  

เลขที่สมาชิก 510819   ปิยะนพ  อินแพง  

เลขที่สมาชิก 18788    กฤษกร  โนนนอก  

เลขที่สมาชิก 18285    วราภรณ์  อ่วมพ่วง  

เลขที่สมาชิก 5907      ราตรี  ไกคะลา  

เลขที่สมาชิก 2416     มนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์  

เลขที่สมาชิก 515290   นดัย  เมืองมูล  

เลขที่สมาชิก 9533     นันทิยา  ทิพย์รักษา  

เลขที่สมาชิก 11567    นิโลบล  ศรีสุวรรณ  

เลขที่สมาชิก 19982    อริยาพร  จูมจันทร์  

เลขที่สมาชิก 512583   วิชุดา  เพชรดำ  

เลขที่สมาชิก 502867   สุรินทร์  ก๋าอ่วน  

เลขที่สมาชิก 17332    สุชิตา  บุญยอด  

เลขที่สมาชิก 3102     สุวัฒน์  ณรงค์ฤทธิ์  

เลขที่สมาชิก 8793      ธรรมรัตน์  หาทูล  

UploadImage