ภาพกิจกรรม
  • 19 ม.ค. 2564
 2,876

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ เพื่อพิจารณางบดุลจัดสรรกำไรสุทธิ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวมถึงสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก ที่ท่านสมาชิกได้เลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ภาคเช้า เวลา 07.00 – 12.30 น.
 

07.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 08.40 น.    เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
08.40 – 12.30 น.    การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องการเลือกตั้งประธานและกรรมการเลือกตั้ง
ระเบียบวาระที่ 3.1  จำนวนคณะกรรมการที่ว่างลงและการดำรงตำแหน่ง
ระเบียบวาระที่ 3.2  การเลือกประธานและกรรมการเลือกตั้ง
ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 4.2  รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1  การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5.2  การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5.3  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
(การกำหนดเวลาลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นไปตามที่ประธานกรรมการเลือกตั้งกำหนด)
 
12.30 – 13.30 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ต่อ)
ระเบียบวาระที่ 5.4  การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 5.5  การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 5.6  การอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 5.7  การกำหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 5.8  การนำเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ฯ
ระเบียบวาระที่ 5.9  การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 และ กำหนดค่าธรรมเนียม
ระเบียบวาระที่ 5.10 ประกาศเรื่องเงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอน
ระเบียบวาระที่ 6     เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ปิดการประชุมใหญ่
------------------------------------------

หมายเหตุ เวลา 10.30 น. และ 15.00 น. บริการอาหารว่างในห้องประชุม