สาระน่ารู้
  • 13 ม.ค. 2564
 537

สิทธิหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก

เป็นตัวแทนสมาชิก เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะเป็นฤดูกาลของการใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกันให้เต็มที่ของผู้แทนสมาชิก ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ โดยผู้แทนสมาชิกนั้น มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก เพื่อเป็นตัวแทนเข้ามามีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เป็นสื่อกลางร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งรับทราบแนวนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน
 
UploadImage

ผู้แทนสมาชิกจึงถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการกำหนดอนาคตสหกรณ์ โดยเป็นสื่อกลาง เป็นปากเป็นเสียงแทนสมาชิก มีสิทธิและอำนาจหน้าที่สำคัญตามระเบียบสหกรณ์ดังนี้

UploadImage

1. มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
2. เป็นคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการตามที่สหกรณ์แต่งตั้ง
3. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์
4. ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์และดำเนินกิจกรรมกลุ่ม
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่หรือจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
7. รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อนำไปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
8. เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่