ข่าวสารสหกรณ์
  • 11 ม.ค. 2564
 1,657

เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? คำนวณอย่างไร?

เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? คำนวณอย่างไร?

สวัสดีปีใหม่ 2564 ครับ เริ่มต้นปีใหม่ เดือนใหม่เดือนมกราคม ก็เท่ากับว่า ใกล้วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของพวกเรา ที่จะจัดกันในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 กันแล้วนะครับ

 

ซึ่งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั้น สหกรณ์จะมีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ ทุกๆท่าน สหกรณ์จึงมานำเสนอเกร็ดน่ารู้ ในเรื่อง “เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? แล้ว คำนวณอย่างไร ?” ให้สมาชิกทราบกันครับ

 


เงินปันผล... คืออะไร ?

เงินปันผล คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจำนวนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่ง คูณด้วยอัตราเงินปันผลในปีนั้น ๆ 

UploadImage
 

เงินเฉลี่ยคืน... คืออะไร ?

เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จ่ายคืนให้กับสมาชิกผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ในปีเดียวกัน คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์กำหนดไว้ในแต่ละปี สมาชิกที่มิได้กู้เงินใด ๆ กับสหกรณ์เลย จะได้รับเฉพาะส่วนของเงินปันผลตามหุ้น แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

 

UploadImage
 

เงินปันผล... คำนวณอย่างไร?

ตัวอย่าง นายประหยัด อดออม มีทุนเรือนหุ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 100,000 บาท ถือหุ้นในปี 2563 เดือนละ 1,000 บาท จะได้เงินปันผล ดังนี้ (ในตัวอย่างนี้ หากที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผล 5.50%)


หน่วย:บาท

วิธีคิดเงินปันผล

วันที่

หุ้น

วิธีคำนวณปันผล 5.50%

เงินปันผล

31 ธ.ค. 62

ยอดยกมา

100,000

หุ้นยกมา x 5.50%

100,000 x 5.5/100

5,500.00

31 ม.ค. 63

1,000

หุ้นรายเดือน x 5.50% x เวลา

1,000 x 5.5/100 x 11/12

50.42

28 ก.พ. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 10/12

45.83

31 มี.ค. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 9/12

41.25

30 เม.ย. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 8/12

36.67

31 พ.ค. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 7/12

32.08

30 มิ.ย. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 6/12

27.50

31 ก.ค. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 5/12

22.92

31 ส.ค. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 4/12

18.33

30 ก.ย. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 3/12

13.75

31 ต.ค. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 2/12

9.17

30 พ.ย. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 1/12

4.58

31 ธ.ค. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 0/12

0.00

รวม

112,000

หุ้นรายเดือน x 5.5% x  เวลา

5,802.50

นายประหยัด อดออม จะได้รับเงินปันผล 5,802.50 บาท 

เงินเฉลี่ยคืน... คำนวณอย่างไร?

ตัวอย่าง นายประหยัด อดออม กู้เงินสหกรณ์ประเภทต่าง ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี จำนวน 62,170.40 บาท สหกรณ์จะต้องคำนวณจากดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกมีอยู่ ตามที่สมาชิกจ่ายจริงแล้วนำมารวมกัน ดังนั้น จำนวนเงินเฉลี่ยคืน คำนวณได้ดังนี้ (ในตัวอย่างนี้ หากที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืน 14%)

 
วิธีคิดเงินเฉลี่ยคืน
ประเภทเงินกู้
ดอกเบี้ยทั้งปี
วิธีคำนวณเงินเฉลี่ยคืน 14%
เงินเฉลี่ยคืน
กู้ฉุกเฉิน
8,512.60
8,512.60 x 14/100
1,191.76
กู้สามัญทั่วไป
38,521.10
38,521.10 x 14/100
5,392.95
กู้สามัญเพื่อการศึกษา
6,463.25
6,463.25 x 14/100
904.86
กู้สามัญอาชีพเสริม
8,673.45
8,673.45 x 14/100
1,214.28
นายประหยัด อดออม ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
8,703.85
 

เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน

กรณีนายประหยัด อดออม เมื่อรวมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้ว จะได้รับเงินจำนวน 14,506.35 บาท = เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน (5,802.50 + 8,703.85 = 14,506.35 บาท)