สาระน่ารู้
  • 11 ม.ค. 2564
 1,205

ปี 2563 สหกรณ์ฯ จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก กว่า 26 ล้านบาท

ปี 2563 สหกรณ์ฯ จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก
กว่า 26 ล้านบาท

เงินสวัสดิการ เป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่สมาชิกจะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ อีกทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดสรรทุนสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบไว้มากมาย ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิการไปทั้งสิ้นรวม 26,600,712.24 ล้านบาท และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สหกรณ์ก็ไม่นิ่งนอนใจ และมุ่งหวังให้สมาชิกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงทำให้เกิดสวัสดิการตัวใหม่ “สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)” โดยในปีที่ผ่านมา มีสมาชิกและสมาชิกสมทบขอรับสวัสดิการดังกล่าว และได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว จะอย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์อันเลวร้ายดังกล่าว ที่ทำให้ผู้คนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิต มีการปิดประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวร้าง มีการลดพนักงาน หลายธุรกิจต่างก็ได้รับผลกระทบ แต่สหกรณ์ฯ ยังคงยืนหยัด และรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกต่อไปได้ โดยสามารถสรุปยอดการจ่ายเงินสวัสดิการได้ดังนี้

สวัสดิการสมาชิก

UploadImage

รวมจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกทั้งสิ้น 26,260,712.24 บาท


สวัสดิการสมาชิกสมทบ

UploadImage
รวมจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกสมทบทั้งสิ้น 340,000 บาท