ภาพกิจกรรม
  • 28 ธ.ค. 2563
 2,254

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมตอบแบบประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ลุ้นรับรางวัล

    

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ “ร่วมตอบแบบประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ทั้ง 10 แห่ง พร้อมลุ้นรับของรางวัล”  ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 63 โดยใช้ระบบการประเมินแบบออนไลน์ ผ่าน google forms นั้น

 

ตอนนี้ได้สิ้นสุดการตอบแบบประเมินศูนย์ประสานงานแล้ว สหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลดังนี้UploadImage

รางวัลกล่องถนอมอาหาร

นายชลิน  อินทร์สำราญ  เลขที่สมาชิก 12529
นายมาโซ  เต๊ะ  เลขที่สมาชิก 518525
นางสิริภัฐสร  เวียงนาค  เลขที่สมาชิก 2682
น.ส.สุวิมล  จำอินทร์   เลขที่สมาชิก 506204
น.ส.จันทร์พิมพ์  แก้วสีเขียว  เลขที่สมาชิก 516138
นางพรปวีณ์  แสงแก้ว  เลขที่สมาชิก 7589
นายมานพ  วงษ์มี   เลขที่สมาชิก 19140
น.ส.หทัยกาญจน์  ศุภพรโอฬาร  เลขที่สมาชิก 18348
น.ส.วนิดา แก้วเกิด  เลขที่สมาชิก 2062

UploadImage

รางวัลกระเป๋าเป้ Coop Digital

น.ส. พรพรรณ  เชิดชูเผ่าพงศ์   เลขที่สมาชิก 20188
น.ส.จุติพร  ศรีสวัสดิ์  เลขที่สมาชิก 5378
น.ส.จิตติมา  เรืองติก  เลขที่สมาชิก 19332
นางเนตรนภา  นันทา  เลขที่สมาชิก 501726
น.ส.ศิริขวัญ  แสนยาวุฒิ  เลขที่สมาชิก 20177
น.ส.กาญจนวรรณ  ชัยศิริ   เลขที่สมาชิก 20176
น.ส.ญาณิฐา  ฝั้นคำอ้าย  เลขที่สมาชิก 523762
นายยุทธชัย  พยัคฆบุตร  เลขที่สมาชิก 15794
น.ส.สุญาณี  เกียรติสิน  เลขที่สมาชิก 16958
นางสุนันทา  อวิคุณประเสริฐ  เลขที่สมาชิก 4362
น.ส.ธณัชชา  สารวงษ์  เลขที่สมาชิก 20389
นายสมชัย  ท้าวดี  เลขที่สมาชิก 509006
นายสมสุข  ปฏิบัติทอง  เลขที่สมาชิก 518626
นายสมมิตร  รัตนโฉม  เลขที่สมาชิก 515900
น.ส.เพชรมณี  บำเพ็ญ  เลขที่สมาชิก 513252

UploadImage
 

รางวัลกระบอกน้ำออมทรัพย์

นายไฉน  บุญชู  เลขที่สมาชิก 18062
นางสุเพ็ญ  ศึกเสือ   เลขที่สมาชิก 512838
น.ส.เนตรนพิศ  โสภารัตน์  เลขที่สมาชิก 504643
นายมงคล  หงษ์สามสิบเจ็ด  เลขที่สมาชิก 10503
นายภัทรพล  คงสร้างสรร  เลขที่สมาชิก 18533
นายปณิธาน  วรมงคล  เลขที่สมาชิก 13973
น.ส.ณัชชา  การพิธี  เลขที่สมาชิก 503489
นายวิษณุรักษ์  ศรีบัณฑิต   เลขที่สมาชิก 17523
น.ส.มธุรส  หมู่ใหญ่   เลขที่สมาชิก 510026
นายอิสระ  ชุ่มปลั่ง  เลขที่สมาชิก 519831
นายณรงค์  วงษ์บำหรุ  เลขที่สมาชิก 14375
 
UploadImage
 

รางวัลกระเป๋าเดินทาง

นายณัฐวุฒิ   ไกรสินธุ์  เลขที่สมาชิก 13364
นายเอนก   ตาตระกูล  เลขที่สมาชิก 11144
นายนรินทร์   สุสาขา  เลขที่สมาชิก 5096
 
ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลทุกท่านสามารถมาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงาน สอ.ปม. ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2564 ส่วนท่านที่ไม่ได้มารับในเวลาที่กำหนด สอ.ปม. จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ที่ท่านแจ้งไว้กับ สอ.ปม.