ข่าวสารสหกรณ์
  • 23 ธ.ค. 2563
 5,395

ขยายเวลา!! สวัสดิการช่วยเหลือ COVID-19

Highlight

  • จากเดิม 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขยายเวลาต่อเนื่องเป็น 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
  • จ่ายสวัสดิการ สมาชิก จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
  • จ่ายสวัสดิการ สมาชิกสมทบ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)


เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ตามที่ ศบค. ( ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) แถลงรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ รวม 365 คน โดยแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 250 คน และยังมีแนวโน้วว่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น (ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น.)


UploadImage


จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่นี้ ทำให้หลายพื้นที่หลายจังหวัด ได้ ประกาศล็อกดาวน์สั่งปิดสถานที่เสี่ยง ออกมาตรการคุมเข้ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างจนเกินควบคุม เหมือนเมื่อต้นปี 2563 อีกครั้ง

 

และเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่นั้น คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้พิจารณา “ขยายเวลาสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 " จากเดิม 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขยายเวลาต่อเนื่องเป็น 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 หรือเมื่อสหกรณ์อนุมัติครบวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) แล้วแต่กรณีใดถึงกำหนดก่อน

 

โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ (จ่ายเพียงครั้งเดียว) เมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

    •    สมาชิก จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

    •    สมาชิกสมทบ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)


UploadImage
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอเป็นส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือและเพิ่มความอุ่นใจแก่สมาชิกทุกท่าน เพื่อร่วมฝ่าฝันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #โควิด19 เราต้องรอด #สู้ไปด้วยกัน #ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก 

ขั้นตอนการยื่นรับสวัสดิการ


UploadImageUploadImage

 


เอกสาร